مقاله


کد مقاله : 13941228229281478

عنوان مقاله : طراحی مدل سنجش عملکرد سازمان‌های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری(ISM)

نشریه شماره : 36 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 1530

فایل های مقاله : 370 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح الله رازینی 1@9.com استادیار -
2 عادل آذر 1@13.com استاد -
3 مهدی محمدی 20@0.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

با آغاز قرن بيست و يكم سازمان‌های تولیدی تغييرات اساسي و شديدي را پيرامون خود تجربه كرده‌اند و به سمت چالش‌های جدیدی حرکت کردهاند. سازمان‌ها براي پاسخ به اين چالش‌هاي كسب و كار رويكرد نويني به نام چابكي را برگزيده‌اند. از سوی دیگر اقتضائات این رویکرد بر روی نحوه‌ی سنجش عملکرد سازمان‌ها نیز تأثیرگذار است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مرور ادبیات و استخراج معیارهای عملکردی مدل‌های رایج سنجش عملکرد و معیارهای مؤثر بر سنجش عملکرد سازمان‌های چابک، و نیز طبقه‌بندی این معیارها با استفاده از متدولوژی نگاشتِ شناختی نخست دسته‌بندی مناسب از این معیارها صورت پذیرد و در مرحله‌ی بعد با استفاده از متدولوژی مدلسازی ساختاری–تفسیری مدلی برای سنجش عملکرد سازمان‌های چابک ارائه گردد. نتایج پژوهش در مدلی متشکل از یازده معیار کلی و هشت سطح استخراج شده است.