مقاله


کد مقاله : 13950711226233510

عنوان مقاله : بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 987

فایل های مقاله : 573 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمودرضا اسماعیلی mahmoudrezaesmaeili@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

با افزایش رقابت در بین سازمانها، سازمانها نياز بيشتري به دانش وآگاهي گسترده ازعوامل محيطي دارند، تا بتوانند خود را با تغييرات و تحولات محيطي تطبيق دهند. امروزه سازماني موفق است که بطور سريع و مستمر ياد بگيرد و اين يادگيري تنها از طريق برخورداري از منابع انساني با انگيزه و ايجاد کارکردهاي لازم براي يادگيري محقق خواهد شد. امروزه يادگيري سازماني به طور فزاينده اي در ميان سازمان هايي كه به افزايش مزيت رقابتي ،نوآوري و اثربخشي علاقمندند ، مورد توجه ويژه قرار گرفته است و پژوهشگران مختلف ازرويكردهاي متفاوتي به تحليل آن پرداخته اند .دراین پژوهش با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پژشکی اصفهان پرداخته شده است.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی هوش سازمانی البرخت و پرسشنامه¬ی یادگیری سازمانی گومژو همکاران استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Amos ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، دراین پژوهش 5 فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند که عبارتند از: هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد. فضای باز وآزمایشگری بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر دارد. انتقال ویکپارچگی دانش بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد. تعهد مدیریت بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد و دید سیستمی بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد، که در سطح 95% تمامی فرضیات تایید می گردنند.