مقاله


کد مقاله : 139507121431293533

عنوان مقاله : رویکردی نوین مبتنی برتجزیه و تحلیل آنالیز خطا و کپ¬لند جهت استخراج و اولویت بندی مخاطرات موثر بر مدت زمان تکمیل پروژه¬ها

نشریه شماره : 46 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 776

فایل های مقاله : 1.66 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجتبی صالحی m.salehi61@chmail.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

پروژه‏ها بر اساس مقادير تخمين‏هايي كه ناشي از در دست داشتن اطلاعات اندكي در مورد وضعيت آتي است، برنامه‏ريزي مي‏شوند كه با توجه به غيرقطعي بودن برنامه‏ريزي‏هاي انجام شده، ايجاد تاخيرات زماني و تحميل هزينه‏هاي ناشي از عدم قطعيت‏ها امري اجتناب ناپذير مي‏باشد. هدف اصلی پژوهش ارائه یک رویکرد نوین مبتنی بر تجزیه تحلیل آنالیز خطا و منطق فازی به منظور شناسایی ریسک‏های موثر بر مدت زمان انجام پروژه‏ها و رتبه‏بندی آنها با استفاده از روش تکنیک کپ¬لند می¬باشد. علاوه بر آن در این تحقیق از آنتروپی شانون به منظور محاسبه وزن شاخص¬ها استفاده شده است. بنابراین پس از مطالعه پژوهش‏هاي مرتبط و همچنين از طریق مصاحبه و بکارگیری تکنیک دلفی، تعدادی ریسک شناسایی شد. سپس بر اساس شاخص‏های سه گانه رسیک در FMEA (شدت اثر، احتمال وقوع، احتمال تشخیص)، سه پرسشنامه تهیه گردید که روایی آن‏ها از طریق مشورت با خبرگان تائید گردید و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش 22 نفر از سرپرستان و كارشناسان شاغل در معاونت طرح و برنامه شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی بود. با استفاده از اعداد فازی مثلثی، واژه‏های کلامی پرسشنامه‏ها به اعداد فازی تبدیل شد. سپس به روش آنتروپی شانن وزن هر کدام از شاخص‏ها محاسبه شده و با استفاده از روش¬های تصمیم¬گیری SAW، TOPSIS، ELECTRE و TAXONOMY نسبت به رتبه‏بندی ریسک‏ها اقدام گردید و در نهایت به دلیل تفاوت نسبی رتبه¬ها در رو¬ش¬های مختلف از تکنیک کپ¬لند برای ترکیب نتایج استفاده شد. در انتها برای کمک به تدوین استراتژی‏های پاسخ به ریسک‏ها، پیشنهاداتی ارائه شده است. نوآوری این تحقیق استفاده همزمان از FMEA و تکنیک آنتروپی شانون به منظور تحلیل ریسکها اهمیت ریسک¬ها و اعمال رتبه بندی آنها با استفاده تکنیک کپ¬لند می¬باشد.