مقاله


کد مقاله : 139507121441233535

عنوان مقاله : ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و کارت امتیازی متوازن BSC-FTOPSIS

نشریه شماره : 46 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 1496

فایل های مقاله : 390 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد احسانی فر M_ehsanifar@iau-arak.ac.ir استادیار دکترا
2 کیومرث عباسی Kiumarsabbasi5@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اين پژوهش با هدف ارائه یک رویکرد تلفیقی فازی به منظور ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن انجام گرفت است. بدین منظور ابتدابا توجه به اطلاعات حاصل شده از تجزيه و تحليل اجزای مدیریت استراتژیک،اهداف کلان، عوامل کلیدی موفقیت و شاخص¬های ارزیابی عملکرد، شناسایی شدند، سپس این شاخص¬ها از طريق روش تاپسيس فازي اولويت¬بندي گردیده تا تاثیرگذارترین شاخص¬ها در ارزیابی عملکرداستخراج و در قالب کارت امتیازی متوازن دسته¬بندی شوند.جهت دستیابی به هدف پژوهش پرسشنامه در بین 29 نفر از خبرگان، روئسا و کارشناسان کلیدی تکمیل گشت. روایی پرسشنامه از طریق نظر اساتید و خبرگان و پایایی آنتوسط ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 89/0 بدست آمد.در نهایت مدل ارائه شده در یکی از شعب بانک ملی تهران پیاده‌سازی شد.تقريباً در تمامي شاخص¬هاي تعريف شده با توجه به ابتکاراتی که اعمال شد، بهبود ایجاد شده است، به طوریکه شاخص كارآيي كل سازمان براي دوره برنامه¬ريزي شده در اول سال 94، برگرفته از نتایج سه ماه پایانی سال 93، برابر با 72.38 % بود، كه پس از گذشتن سه ماه از پياده¬سازي و اجراي اين مدل اين رقم در انتهای سه ماهه اول 94، به 79.16 % افزايش يافته است.