مقاله


کد مقاله : 139507121448343536

عنوان مقاله : طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران)

نشریه شماره : 46 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 2728

فایل های مقاله : 540 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد کریم پور کلو karimpour.ahmad@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد رضا آراستی arasti@sharif.edu دانشیار دکترا
3 محمدرضا اکبری جوکار reza.akbari@sharif.edu استاد دکترا

چکیده مقاله

علاوه بر زنجیره¬تامین به معنای عام، که به تامین عناصر و مولفه¬های یک محصول اقدام می¬نماید. زنجیره¬تامین دیگری نیز وجود دارد که به تامین انواع تکنولوژی¬های مورد نیاز محصولات و فرآیندهای یک بنگاه می¬پردازد. این زنجیره¬تامين در ادبیات جدید مدیریت تکنولوژی، زنجیره¬تامین تکنولوژی نامیده می¬شود. امروزه طراحی و تکوین محصول، فرآیند و تامین تکنولوژی¬های آنها، بصورت یکپارچه و از طریق طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی صورت می¬پذیرد. در این زنجیره¬تامین، تکنولوژی¬ها، بصورت یکپارچه و سلسله مراتبی از منابع متعدد عرضه تکنولوژی شناسایی و تامین می¬گردند. هدف مقاله توسعه مدلی برای یکپارچه¬سازی تکنولوژی¬ها با منابع تامین آنها در یک بنگاه مادر، به منظور طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی مهندسی¬شده می¬باشد. در این مقاله، معماری محصول بعنوان یک بستر و ابزاری یکپارچه¬کننده برای طرحریزی گروههای تکنولوژی و طراحی زنجیره¬تامین استفاده شده است. داده¬های تحقیق با انجام مصاحبه¬های عمیق اکتشافی با کارشناسان بنگاههای خودروساز ایرانی و تامین¬کنندگان آنها جمع¬آوری و از طریق روش¬های متن¬کاوی و تم¬کاوی مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از روش تم¬كاوي، مدل مورد نظر طراحی و اعتبار آن با اجرای گروههای کانونی متعدد تصدیق، و در یک مطالعه¬موردی توصیفی صحه¬گذاری شده است. این مقاله مدعی است که بینش جدیدی برای طراحی و مهندسی زنجیره¬تامین تکنولوژی در سطح یک بنگاه مادر ارائه می¬نماید.