مقاله


کد مقاله : 1395071280413522

عنوان مقاله : استراتژی ارزیابی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک در جهت توسعه صنعت سیمان کشور با مدل AHP-Fuzzy

نشریه شماره : 45 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 736

فایل های مقاله : 452 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي غضنفري mehdi@iust.ac.ir استاد دکترا
2 سید علی بنی هاشمی banihashemi@pnu.ac.ir مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در سال¬های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به¬خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه¬سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین¬کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، سازمان¬ها جهت افزایش کارآمدی و پاسخگویی، به مفاهیم زنجیره تأمین ناب و چابک روی آورند. استراتژی ناب بودن با مفاهیمی چون مدیریت کیفیت جامع و تولید به¬موقع مرتبط است و بیشتر بر استفاده بهینه منابع از طریق کاهش و حذف اتلاف تأکید دارد. استراتژی چابکی نیز با تولید انعطاف¬پذیر و تولید انبوه سفارشی مرتبط است. هدف از نگارش این مقاله، شناسایی و ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور با استفاده از دو پارادایم زنجیره تأمین ناب و زنجیره تأمین چابک و سپس بررسی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین می¬باشد. به همین منظور، با بررسی ادبیات تحقیق، معیارهای مورد نظر جمع¬آوری گردید و در نهایت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه¬بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت به¬عنوان مهم¬ترین معیار، بهبود مستمر به عنوان مهمترین زیرمعیار و در نهایت استراـژی زنجیره تأمین ناب، مهمترین استراتژی در زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور است.