• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - چگونگی احصای قواعد فقهی برای دستیابی به بخشی از باید و نبایدهای مدیریتی در سطح سازمان (حوزه مطالعه موردی: وظایف برنامه ریزی راهبردی)
    علیرضا علی احمدی عطاالله رفیعی آتانی
    چگونگی نقش‌آفرینی ارزش‌های اسلامی بر فعالیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، ازجمله فعالیت‌های بااهمیت برای تدوین دانش مدیریت اسلامی. ارزش‌های اسلامی مشتمل بر اصول عقاید و باورها، ارزش‌های اخلاقی و احکام فقهی است که در این مقاله ما درصدد بکار گیری قواعد فقهی (که در زمره اصول چکیده کامل
    چگونگی نقش‌آفرینی ارزش‌های اسلامی بر فعالیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، ازجمله فعالیت‌های بااهمیت برای تدوین دانش مدیریت اسلامی. ارزش‌های اسلامی مشتمل بر اصول عقاید و باورها، ارزش‌های اخلاقی و احکام فقهی است که در این مقاله ما درصدد بکار گیری قواعد فقهی (که در زمره اصول فقه اسلام می‌باشد) برای تعیین خطوط راهنمای بایدی و نبایدی هدایتگر برای برنامه‌ریزی و فعالیت‌های مدیریتی برای تحقق برنامه‌ها است. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی به‌کارگیری قواعد فقهی برای استفاده در فعالیت‌های مدیریتی است و از بین قواعد فقهی فراوانی که در منابع ذی‌ربط وجود دارد، در این مقاله به تبیین و معرفی مصادیق 8 قاعده فقهی در فعالیت‌های اصلی برای فرایند برنامه‌ریزی راهبردی و فراهم کردن مقدمات پیاده‌سازی و اجرای انحا پرداخته‌ایم. قواعد فقهی مورد بهره‌گیری در این مقاله عبارت‌اند از 1-قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام 2- قاعده الصحه 3- قاعده لا حرج 4- قاعده لزوم در عقود 5-قاعده عدالت 6-قاعده اهم و فی الاهم 7– قاعده حفظ نظام اسلامی 8- قاعده تولی و تبری. فعالیتهای مدیریتی که مصادیق کاربرد در هریک از قواعد فوق در تحقق آنها مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از برنامه ریزی مشتمل بر اجرای فرایندی چون: ارزشی چون ارزش اساسی، ترسیم چشم انداز آرمانی و مطلوب، تدوین رسالت و اهداف عالیه، تدوین سیاستهای ارزیابی قوتها و ضعفها ، ارزیابی فرصتها و تهدیدات محیطی، انتخاب استراتژیها و طراحی برنامه ها و اقدامات اولویت دار برای تحقق راهبردها. مقدمات پیاده سازی اجرا مشتمل بر: پیاده سازی، هدایت و رهبری، نظارت و ارزیابی، این هشت قاعده برای این فعالیتهای مدیریتی بطور نمونه ارائه شده در حالیکه هدف ما چگونگی کاربرد قواعد فقهی در فعالیتهای مدیریتی بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه مدل پذیرش سیستم عامل متن باز کارساز در کشور
    فاطمه  ثقفي
    امنیت اطلاعات در عصر جدید یکی از ارکان فناوری و قدرت نرم محسوب می شود و سیستم عامل زیرساختی ترین نرم افزار ایجاد امنیت است. پروژه تولید سیستم عامل کارساز متن باز با هدف ایجاد فناوری در این حوزه و توسعه آن در سال 1390 در ایران آغاز شد. این پروژه زمانی می تواند در امنیت و چکیده کامل
    امنیت اطلاعات در عصر جدید یکی از ارکان فناوری و قدرت نرم محسوب می شود و سیستم عامل زیرساختی ترین نرم افزار ایجاد امنیت است. پروژه تولید سیستم عامل کارساز متن باز با هدف ایجاد فناوری در این حوزه و توسعه آن در سال 1390 در ایران آغاز شد. این پروژه زمانی می تواند در امنیت و اقتصاد کشور نقش موثری ایفا کند که مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا با توجه به نوع فناوری مدل پذیرش آن هم به شرایط آن کشور بستگی خواهد داشت. از آنجا که در این زمینه تحقیقی انجام نشده است، در این مقاله با مرور مقالات مختلف، و با توجه به توانمندیهای مدل TAM از آن به عنوان مدل پایه استفاده شد. سپس با نظر خبرگان ایرانی مولفه های موثر بر پذیرش سیستم عامل شناسایی و با آزمون فریدمن اولویت بندی شده و 4 اولویت اول آن به عنوان متغیرهای ورودی مدل TAM در نظر گرفته شدند. در ادامه پرسشنامه اختصاصی برای این مدل مبتنی بر تحلیل معادلات ساختاری طراحی و توسط 200 نفر از کاربران این حوزه تکمیل شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد مولفه ظرفیت جذب و درك از خطر (امنيت) به ترتیب دو مولفه تاثیر گذار بر پذیرش فناوری هستند. در انتها توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاری جهت تقویت این مولفه ها در جهت پذیرش این فناوری با توجه به وضعیت خاص ایران ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - واکاوی نقش مولفه های مدیریت دانش بر فراموشی سازمانی
    پيمان  اخوان
    سازمان‌هاي امروزي مديريت دانش را عاملي ضروري براي ثبات و موفقيت بلند مدت خود تلقي مي‌كنند. سازمان بايد داراي آنچنان قابليتي باشد كه بتواند دانش موجود خود را تحت كنترل در آورد، يعني ضمن جلوگيري از نابودي دانش مفيد خود، در موارد مقتضي توانايي حذف و ناديده گرفتن بخشي از ذخ چکیده کامل
    سازمان‌هاي امروزي مديريت دانش را عاملي ضروري براي ثبات و موفقيت بلند مدت خود تلقي مي‌كنند. سازمان بايد داراي آنچنان قابليتي باشد كه بتواند دانش موجود خود را تحت كنترل در آورد، يعني ضمن جلوگيري از نابودي دانش مفيد خود، در موارد مقتضي توانايي حذف و ناديده گرفتن بخشي از ذخاير دانشي خود را داشته باشد. فراموشی فعال دانش به‌عنوان یک فعالیت ارادی و سیستماتیک و با توجه به ارزش دانش‌های سازمان به مدیریت دانش‌های کهنه و قدیمی می‌پردازد. اگرچه مقالات متعددی در خصوص مدیریت دانش و فراموشی دانش به تفکیک نگاشته شده است ولی کمتر مقاله ای به مطالعه همزمان این دو مهم و تأثیر آنها بر یکدیگر پرداخته است. این تحقیق به بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و فراموشی سازمان پرداخته و تأثیر مولفه های مختلف مدیریت دانش شامل افراد، فرایند و تکنولوژی را بر مولفه های فراموشی سازمانی شامل تغییر در باورها، تغییرات عملیاتی و تغییر در رویه های فیزیکی مورد مطالعه قرار می دهد. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart.PLS الگوسازی گردیده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که که در بین مولفه های مدیریت دانش، افراد دارای بیشترین تاثیر و فناوری دارای کمترین تاثیر در مدل ارایه شده می باشند. از طرفی تغییر در باورها و از بین آنها، مولفه های ارزش ها دارای کمترین میزان تأثیرپذیری بوده اند که علت آن نیز خصوصیات افراد و عدم تأثیر پذیری یا کم تأثیرپذیری باورها ی آنان از شرایط محیطی می باشد. همچنین تغییر در رویه های فیزیکی و پس از آن تغییرات عملیاتی دارای بیشترین میزان ضریب تاثیر در عامل فراموشی سازمانی هستند، که قطعا این تغییرات به مراتب دست یافتنی تر از تغییر در باورها نزد افراد می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - انتخاب روش مناسب تأمين مالي نوآوری¬ها با رویکرد مديريت جهادی
    میرسامان  پیشوایی سامان  احسنی زاده
    یکی از چالش های تجاری سازی ایده های خلاق و ترویج نوآوریها، تأمین مالی می باشد. زمانی که شرکت نوپا و نوآور باشد، سابقه لازم برای تأمین مالی از بازار پول و سرمایه را ندارد و همچنین طرح نوآورانه شرکت موجب افزایش ریسک موفقیت محصول در بازار می شود. از طرفی رویکرد مدیریت جهاد چکیده کامل
    یکی از چالش های تجاری سازی ایده های خلاق و ترویج نوآوریها، تأمین مالی می باشد. زمانی که شرکت نوپا و نوآور باشد، سابقه لازم برای تأمین مالی از بازار پول و سرمایه را ندارد و همچنین طرح نوآورانه شرکت موجب افزایش ریسک موفقیت محصول در بازار می شود. از طرفی رویکرد مدیریت جهادی در کشور تجربه ای موفق در حوزه مدیریتی می باشد. مسئله مورد بررسی این مقاله مربوط به این نکته است که مدیر جهادی مبتنی بر اصول و چهارچوب های مدیریت جهادی کدام یک از روش های تأمین مالی حوزه نوآوری را انتخاب می کند. ابتدا اصول و ارزش ها و ویژگی های مدیریت جهادی تشریح شده است و پس از آن سه روش نوین تأمین مالی فرشتگان کسب و کار، سرمایه گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی یا توده ای که در ادبیات مدیریت تکنولوژی جهت حل چالش مالی شرکت های نوپا و نوآور پیشنهاد شده، تشریح شده اند. رتبه بندی روش های تأمین مالی بر مبنای نظرات سه نفر از خبرگان مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره پرامیتی 2 صورت گرفته است. نتایح نشان می دهد که روش تأمین مالی جمعی یا توده ای به واسطه ارجحیت در معیارهای شایسته سالاری، مردمی بودن و غیر بروکراتیک بودن آن، تناسب بیشتری با رویکرد مدیریت جهادی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل
    حامد امینی علی  بنیادی نایینی میرسامان  پیشوایی
    در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های شورای امنیت، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه‌ریزی برای حوزه انرژی‌های فسیلی که سال‌ها منبع درآمد اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. بخش نفت و گاز ایران در سطوح مختلف از سرمایه چکیده کامل
    در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های شورای امنیت، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه‌ریزی برای حوزه انرژی‌های فسیلی که سال‌ها منبع درآمد اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. بخش نفت و گاز ایران در سطوح مختلف از سرمایه‌گذاری تا فروش با محدودیت‌هایی روبروست که وجود یا عدم وجود آن‌ها می‌تواند سیاست‌گذاری بخش انرژی را دستخوش تغییرات عمده‌ای کند. علاوه بر این ضرورت توجه به عدم قطعیت‌های ذاتی حوزه انرژی سبب می‌گردد تا برای ارائه راهبرد، استفاده از آینده‌های بدیل بجای یک آینده قطعی ضرورت داشته باشد. مسئله‌ای که کمتر در پژوهش‌های گذشته موردتوجه قرار نگرفته است. این تحقیق بر آن است، با استفاده از روش برنامه‌ریزی سناریویی و مبتنی بر عدم قطعیت‌های کلیدی صنعت نفت و گاز ایران به خلق و توسعه سناریوهای بدیل برای این بخش بپردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مکانیابی تسهیلات انتقال پسماند با در نظر گرفتن صف ماشین های جمع آوری و ملاحظات زیست محیطی- اجتماعی. مطالعه موردی: شهرتهران
    آرمین  جبارزاده
    کمینه سازی هزینه خدمات و اثرات سوء بر محیط زیست و اجتماع از مسائل مهم در مديريت پسماند است. در این راستا، مکانیابی ايستگاه های انتقال و مراکز دفن پسماند اهمیت ویژه ای دارد. مطالعة حاضر به منزلة پژوهش كاربردي با استفاده از رويكرد تحلیل سلسله مراتبی در تصميم گيري چندمعيار چکیده کامل
    کمینه سازی هزینه خدمات و اثرات سوء بر محیط زیست و اجتماع از مسائل مهم در مديريت پسماند است. در این راستا، مکانیابی ايستگاه های انتقال و مراکز دفن پسماند اهمیت ویژه ای دارد. مطالعة حاضر به منزلة پژوهش كاربردي با استفاده از رويكرد تحلیل سلسله مراتبی در تصميم گيري چندمعياره با در نظر گرفتن معیار های زیست محیطی و اجتماعی در چهار سطح منفعت، فرصت، هزینه و ریسک برای مکان های پیشنهادی و بهره-گیری از نتایج آن در مدل سازي چندهدفه به ارائة چارچوب نويني در شناسايي مكان بهينة دفن و ايستگاه هاي انتقال پسماند پرداخته است .مدل پیشنهادی، دو هدف کمینه سازی هزینه های حمل و نقل و بیشینه سازی امتیاز زیست محیطی - اجتماعی مکان های منتخب را با در نظر گرفتن محدودیت طول صف انتظار ماشین های جمع آوری پسماند در ایستگاه انتقال دنبال می کند و با روش وزن دهی حل شده است. اين فرايند در شهر تهران براي شناسايي مكان بهينة مرکز دفن و ايستگاه انتقال پسماند جدید، اجرا گردیده است و با توجه به موقعيت مکان های پیشنهادی، منطقه قلعه نو جهت احداث مرکز دفن و منطقه مهر آباد جهت احداث ایستگاه انتقال انتخاب شده اند که كارايي جمع آوري پسماند را بيشتر و هزينة حمل و نقل و اثرات زیست محیطی - اجتماعی را کمتر نموده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - استراتژی ارزیابی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک در جهت توسعه صنعت سیمان کشور با مدل AHP-Fuzzy
    مهدي  غضنفري سید علی بنی هاشمی
    در سال های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، ساز چکیده کامل
    در سال های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، سازمان ها جهت افزایش کارآمدی و پاسخگویی، به مفاهیم زنجیره تأمین ناب و چابک روی آورند. استراتژی ناب بودن با مفاهیمی چون مدیریت کیفیت جامع و تولید به موقع مرتبط است و بیشتر بر استفاده بهینه منابع از طریق کاهش و حذف اتلاف تأکید دارد. استراتژی چابکی نیز با تولید انعطاف پذیر و تولید انبوه سفارشی مرتبط است. هدف از نگارش این مقاله، شناسایی و ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور با استفاده از دو پارادایم زنجیره تأمین ناب و زنجیره تأمین چابک و سپس بررسی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین می باشد. به همین منظور، با بررسی ادبیات تحقیق، معیارهای مورد نظر جمع آوری گردید و در نهایت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت به عنوان مهم ترین معیار، بهبود مستمر به عنوان مهمترین زیرمعیار و در نهایت استراـژی زنجیره تأمین ناب، مهمترین استراتژی در زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت کارکنان به واسطه حمله عاطفي در ميان کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي شهر مشهد
    وجیهه  هوشیار مجيد  رحيمي قره چماق
    امروزه يکي از مشکلات رايج سازمان ها، سکوت سازماني است که با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشي تصميم گيري هاي سازماني و مانع تحول و توسعه سازماني موثر مي شود. از طرف ديگر مساله ترک خدمت کارکنان موثر و کارآمد و نيروهاي متخصص يکي ديگراز معضلات سازماني است که بر چکیده کامل
    امروزه يکي از مشکلات رايج سازمان ها، سکوت سازماني است که با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشي تصميم گيري هاي سازماني و مانع تحول و توسعه سازماني موثر مي شود. از طرف ديگر مساله ترک خدمت کارکنان موثر و کارآمد و نيروهاي متخصص يکي ديگراز معضلات سازماني است که براي مديران سازمان هايي که درپي حفظ، نگهداري، بهبود و بهره وري نيروي انساني خود مي باشند به صورت يک مشکل جدي مطرح بوده و توجه خاصي را مي طلبد. همچنين حمله عاطفي در محل کار نيز از مسائلي است که در سازمان ها به وجود مي آيد. حمله عاطفي در محل کار يک مجموعه از حمله هاي هيجاني سيستماتيک مي باشد. در سازمان هايي که حمله عاطفي اتفاق مي افتد، عدم توافق و مخالفت ظاهر مي شود، ناراحتي ايجاد مي شود و کارمندان به دنبال راه فرار هستند. در نتيجه سازمان کارکنان کليدي خود را ازدست مي دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت به واسطه حمله عاطفي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي وغير دولتي شهر مشهد مي باشد که تعداد آن ها 380نفر مي باشد. نمونه آماري نيز شامل 191 نفر مي باشد که به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه استفاده گرديد و براي آزمون فرضيات از روش معادلات ساختاري و نرم افزار پي ال اس استفاده شد. يافته هاي حاصل از آزمون فرضيات نشان داد که سکوت سازماني تاثير مثبتي بر تمايل به ترک خدمت کارکنان دارد. سکوت سازماني نيز بر حمله عاطفي تاثير مثبت دارد. همچنين نتايج نشان داد حمله عاطفي بر تمايل به ترک خدمت کارکنان تاثير مثبت دارد و حمله عاطفي نقش واسطه اي بين سکوت سازماني وتمايل به ترک خدمت ايفا مي کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - مطالعه اثرات چابکی زنجیره تأمین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ماموت)
    رضا عبدلی بیدهندی حسین دهقان
    این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تأمین چابک و بررسی تأثیر این عوامل بر سودآوری در شرکت ماموت انجام شده است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین و سودآوری و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش چکیده کامل
    این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تأمین چابک و بررسی تأثیر این عوامل بر سودآوری در شرکت ماموت انجام شده است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین و سودآوری و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش و تأیید این روابط اقدام نمودیم. یک پرسشنامه 48 سؤالی تهیه گردید و در اختیار 270 تن از کارکنان و مدیران این شرکت قرار داده شد که تعداد 240 پرسشنامه تکمیل و برگردانده شد. بازده نرخ پاسخ به پرسشنامه 88٪ بود. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 37 شاخص انتخاب گردید و سؤالات زاید حذف گردید. نتایج با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط بین فاکتورها بدست آمد و اولویت بندی تأثیر هرکدام از عوامل چابکی زنجیره تأمین بر روی میزان سود آوری مشخص گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های مربوط به هر کدام از عوامل چابکی زنجیره تأمین و سودآوری استخراج گردید و با استفاده از ادبیات تحقیق شاخص های چابکی زنجیره تأمین در 4 عامل سرعت، پاسخگوئی، شایستگی و انعطاف پذیری و شاخص های مربوط به سودآوری در یک عامل قرار داده شد و بر اساس آن تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که هر 4 عامل با سودآوری ارتباط معنی داری دارند و در بین آنها عامل انعطاف پذیری بیشترین تأثیر را بر روی سودآوری و عامل سرعت کمترین تأثیر را بر روی سودآوری دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در صنایع خودروسازی
    سید محمد حسن  حسینی علی اکبر  حسنی
    شناخت عوامل موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، گامی مهم جهت تحقق اهداف این سیستم ها محسوب می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل فرهنگ سازمانی موثر در استقرار موفق MIS در صنعت خودروسازی انجام شده است. به همین منظور ابتدا با انجام مرور ادبیات کامل و بهره گرف چکیده کامل
    شناخت عوامل موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، گامی مهم جهت تحقق اهداف این سیستم ها محسوب می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل فرهنگ سازمانی موثر در استقرار موفق MIS در صنعت خودروسازی انجام شده است. به همین منظور ابتدا با انجام مرور ادبیات کامل و بهره گرفتن از نظر خبرگان، عوامل کلی فرهنگ سازمانی شناسایی و سپس تاثیر این عوامل بر موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در جامعه تحقیقی مورد نظر ارزیابی شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه مناسب با نمونه 104 تایی که طبق فرمول کوکران با ضریب خطای 5درصد به دست آمده، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. عواملی که اثری معنادار در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت دارند مشخص شده، و در گام بعدی با بکارگیری تکنیک ANP، وزن هر کدام از این عوامل مشخص گردید. نتایج نشان داد که فرهنگ مدیریت در سازمان بیشترین سهم را در موفقیت استقرار MIS دارد. ضمن آنکه دو عامل حمایت مدیریت و کنترل و نظارت در بین عوامل سطح پایینتر، بیشترین نقش را ایفا می کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان‌ها در برابر زلزله
    نعمت‌اله  انوری سهیلا  بورقانی فراهانی
    مدیریت راهبردی به عنوان یکی از کاراترین حوزه‌های مدیریت، به توسعه علوم تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و ارزیابی تصمیم با دیدگاه بلندمدت پرداخته و تغییرات ایجاد شده در این حوزه حاکي از جنبه‌هايی است که می‌تواند گام مهمي در جهت تحقق و دستيابي به اهداف هر کوشش ساختاریافته ‌باشد. ف چکیده کامل
    مدیریت راهبردی به عنوان یکی از کاراترین حوزه‌های مدیریت، به توسعه علوم تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و ارزیابی تصمیم با دیدگاه بلندمدت پرداخته و تغییرات ایجاد شده در این حوزه حاکي از جنبه‌هايی است که می‌تواند گام مهمي در جهت تحقق و دستيابي به اهداف هر کوشش ساختاریافته ‌باشد. فرموله کردن و تدوين راهبرد يکي از ضروری‌ترین و درعین حال پرچالشترین مقوله‌هاي مديريت در حوزه‌های کاربردی در چند دهه گذشته بوده است. یکی از حوزه‌های کاربردی بسیار مهم را می‌توان رویارویی با بلایای طبیعی دانست. موقعیت جغرافیایی کشور ایران علیرغم آنکه موجب بهره مندی آن از منابع و ثروت های طبیعی و زیرزمینی شده، در معرض یکی از مخرب ترین و غیرقابل پیش بینی ترین پدیده های طبیعی یعنی زلزله نیز هست. بعبارت دیگر در میان خطرات طبیعی که کشور را تهدید می‌کند، زلزله اصلی‌ترین و مهم‌ترین آنهاست. زلزله پديده‌اي است طبيعي كه خود‌به‌خود نتايج نامطلوب و ناگواري در پي ندارد، بلكه آنچه از آن فاجعه مي‌سازد، عدم مدیریت صحیح و دورنگر و عدم آمادگي جهت مقابله با سوانح ناشي از آن است. جوامع توسعه یافته با پیش‌بینی تدابیر لازم بخش اعظم خسارت‌های زلزله را مهار کرده و زلزله را دیگر بلا نمی‌شناسند. لکن در ایران زلزله همچنان یک حادثه مخاطره‌آمیز است. با توجه به هدف این تحقیق، تدوین یک الگوی راهبردی برای رویارویی با یکی از مهم‌ترین پدیده‌های مخرب در دنیای واقعی یعنی زلزله مورد توجه قرار دارد. در این تحقیق سعی شده است که با بررسی ماهیت پدیده زلزله و جوانب اقتصادی و انسانی آن، با تکیه بر مفاهیم معرفی شده در الگوهای رایج مدیریت راهبردی، یک الگوی کارا ارائه شود. روش انجام این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و برای انجام آن از منابع تحقیقاتی اسنادی (چاپی و الکترونیکی) بهره گرفته شده است. می‌توان روش کلی انجام این تحقیق را ترکیبی از روش‌های کیفی توصیفی دانست. این تحقیق با به‌کارگیری منابع جامع و روزآمد موجود به منظور برنامه‌ریزی راهبردی و با محوریت جامع‌ترین و کاراترین مدل‌های مدیریت راهبردی به انجام رسیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بررسی جایگاه داده¬کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده¬سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)
    سید علیرضا  میر محمد صادقی مهدی مغان سیاوش  علیخانی محمد حسین  نوری
    با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه چکیده کامل
    با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه سازمان ها قادرند تا بابهره گیری از این اطلاعات به شکل مستمر بر پایه دانشی خود بیفزایند. ارزیابی این منابع داده ای و تبدیل آنها به دانش قابل اتکا و قابل استفاده نیازمند ابزارها و فرآیندهای خاصی است. اینکه سازمان ها چگونه از ان منابع اطلاعاتی استفاده کنند و نقش این منابع در فرآیند مدیریت دانش سازمانی چیست به عنوان یک چالش مهم و تاثیرگذار در فرآیند یادگیری سازمانی مطرح است. برای ارزیابی و استخراج دانش از میان داده های موجود الگوریتم ها و نرم افزارهای متفاوتی ارائه شده است. مساله اساسی ارائه فرآیندی سیستماتیک برای استفاده اصولی از این منابع و ابزارها در جهت تقویت سیستم تصمیم سازی سازمان است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن معرفی فرآیند داده کاوی، نقش آن درفرآیند استخراج دانش تبیین و ضمن تأکید بر تعامل سازنده با متخصص کسب و کار و متخصص داده کاوی در مدل پیشنهادی این مدل به شکل گام به گام و عملیاتی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه جهت کشف دانش مشتری به کار گرفته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - بررسی جایگاه داده¬کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده¬سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)
    سید علیرضا  میر محمد صادقی مهدی مغان سیاوش  علیخانی محمد حسین  نوری
    با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه چکیده کامل
    با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه سازمان ها قادرند تا بابهره گیری از این اطلاعات به شکل مستمر بر پایه دانشی خود بیفزایند. ارزیابی این منابع داده ای و تبدیل آنها به دانش قابل اتکا و قابل استفاده نیازمند ابزارها و فرآیندهای خاصی است. اینکه سازمان ها چگونه از ان منابع اطلاعاتی استفاده کنند و نقش این منابع در فرآیند مدیریت دانش سازمانی چیست به عنوان یک چالش مهم و تاثیرگذار در فرآیند یادگیری سازمانی مطرح است. برای ارزیابی و استخراج دانش از میان داده های موجود الگوریتم ها و نرم افزارهای متفاوتی ارائه شده است. مساله اساسی ارائه فرآیندی سیستماتیک برای استفاده اصولی از این منابع و ابزارها در جهت تقویت سیستم تصمیم سازی سازمان است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن معرفی فرآیند داده کاوی، نقش آن درفرآیند استخراج دانش تبیین و ضمن تأکید بر تعامل سازنده با متخصص کسب و کار و متخصص داده کاوی در مدل پیشنهادی این مدل به شکل گام به گام و عملیاتی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه جهت کشف دانش مشتری به کار گرفته شده است. پرونده مقاله