مقاله


کد مقاله : 139508222027583927

عنوان مقاله : ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 837

فایل های مقاله : 396 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فخریه حمیدیان پور hamidianpour@pgu.ac.ir استادیار دکترا
2 محبوبه شفیعی mahboobe.shafiei@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 مریم دهقانی Ma.dehghani92@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

شرایط بازار متغیر است و همین شرایط کسب و کارها را وادار می¬کند که با شرایط موجود انطباق یابند و کسب و کار خود را متناسب با فناوری¬های جدید و گزاره¬های ارزشی منحصر بفرد بازنویسی کنند. در محیط رقابتی امروزه، سازمان¬ها تلاش می¬کنند که نوآوری¬های رقبای خود را تقلید کنند در نتیجه نوآوری و بهبود مستمر برای موفقیت کسب و کار بسیار ضروری است و بنابراین برای حل این مسئله نوآوری استراتژیک در دستور کار سازمان¬ها قرار می¬گیرد. نوآوری استراتژیک، نوآوری ایجاد بازارهای جدید است و باعث ایجاد ارزش برای مشتری می¬شود و بازارهای موجود را به¬منظور ایجاد ارزش برای مشتری تغییر شکل می¬دهد. از طرفی دیگر کارآفرینی استراتژیک که نقشی مهم در محیط¬های بسیار آشفته دارد، فعالیت¬های استراتژیک را با فعالیت¬های کارآفرینی ادغام می¬کند. هدف از کارآفرینی استراتژیک ایجاد مزایای رقابتی مستمری است که منجر به حداکثر خلق ارزش می¬شود. در این مقاله ضمن معرفی مفهوم نوآوری استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک و بررسی پیشینه¬ها و ادبیات موجود، مدل مفهومی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک، طراحی و شرح داده شده که جامعۀ آماری این پژوهش شرکت¬های دانش بنیان فعال در پارک علم و فن¬آوری بوشهر می¬باشد. با توجه به نتایج به¬دست آمده از آزمون این مدل، فرضیۀ اصلی پژوهشی تأیید می¬شود که نشان می¬دهد کارآفرینی استراتژیک رابطۀ مثبت و معناداری با نوآوری استراتژیک در سازمان دارد.