مقاله


کد مقاله : 13950824019323935

عنوان مقاله : تأثیر چابکی تولید بر بهبود بهره‌وری سازمانی

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 1618

فایل های مقاله : 403 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا هاشم زاده gh_hashemzadeh@azad.ac.ir دانشیار دکترا
2 محمدرضا بهرامی St_mr_bahrami@azad.ac.ir دانش آموخته دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه افزايش بي¬ثباتي و آشفتگي¬ها محيط¬هاي سازماني باعث شده که سازمان¬ها برای پاسخگويي به نیازهای مشتریان در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، به سطحی از چابکی در تولید دست یابند؛ زیرا آن عامل اصلی موفقیت و بقای بنگاه‌ها تلقی می¬شود. درصورتی‌که شرکت¬های تولیدی توجه چندانی به این مسائل ندارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تولید چابک برافزایش بهره¬وری سازمان می¬باشد. بدین منظور تعدادی از کارکنان شرکت سیم و کابل مغان به‌عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. پژوهش مذکور از نوع کاربردی با رویکرد پیمایشی می‌باشد که به‌صورت مقطعی بر روی نمونه 134 نفری از مديران ،كارشناسان و کارکنان مطلع از موضوع موردمطالعه از شرکت مذکور که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب‌شده بودند، انجام پذیرفت. پس از شناسایی شاخص¬های مربوط به بهره‌وری و تولید چابک پرسشنامه طراحی گردید که روایی آن توسط اساتید و جمعی از خبرگان کارخانه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 0.90 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به‌منظور بررسی رابطه‌ی بین متغیرها به کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS20 و SmartPLS2 صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد که بالا بودن سطح تولید چابک تأثیر بسزایی برافزایش بهره¬وری در شرکت مذکور دارد.