مقاله


کد مقاله : 139510121731294391

عنوان مقاله : ارزیابی و انتخاب سطح تکنولوژی در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد FANP-DEMATEL-PANDA))

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 677

فایل های مقاله : 0.98 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عمار فیضی ammarfeyzi@live.com مربی دانشجوی دکترا
2 حبیب اله جوانمرد h-javanmard@iau-arak.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در عصر حاضر اندازه گیری عملکرد تکنولوژی از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان ها است و نقش حیاتی در موفقیت آن ها ایفا می کند.با این حال تعداد زیادی از سازمان ها، فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد تکنولوژی خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند.در اندازه گیری عملکرد تکنولوژی، مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد را به واسطه اندازه های مختلف ارزیابی نمایند.هدف‌ازانجام ‌پژوهش‌حاضر ارائه‌یک ‌مدل‌ترکیبی جهت ارزیابی و انتخاب تکنولوژی مناسب درکارخانه خودروسازی پارس خودرو، شناسایی شاخص های ارزیابی‌سطح‌ تکنولوژی و وزن‌دهی و رتبه‌بندی آن‌ها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی وتعیین شدت اثر گذاری و اثر پذیری شاخص ها با استفاده از تکنیک آزمایش و تحلیل تصمیم‌گیری(دیماتل) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 20 نفر از مدیران ارشد تولید و فناوری اطلاعات و تکنولوژی پارس خودرو تشکیل می دهند. نتایج پژوهش حاضر می تواند دید جامعی را در خصوص ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی و تصمیم سازان و تصمیم گیران صنعت خودرو ایران قرار دهد.