مقاله


کد مقاله : 13951019118234542

عنوان مقاله : طراحی الگوی كارآفريني استراتژیک با رویکرد بازارگرایی و نقش آن در مزیت رقابتی پایدار ( در صنایع غدایی استان تهران)

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1390

مشاهده شده : 849

فایل های مقاله : 413 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد علی سرلک sarlak1@yahoo.com استاد دکترا
2 علی اکبر جوکار aliakbar.jowkar@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در محیط متلاطم و متغیر امروزی، شرکتها برای بقا و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا دارای مزیت رقابتی باشند. محصولات جدید، فناوری‌های پیشرفته، ترکیب‌های سازمانی جدید و غیره در صورتی موفقیت شرکتها را فراهم می‌کند که در خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار موثر می‌باشند. مسئله مقاله حاضر در پی این است تا بررسی نماید تا نقش کارآفرینی استراتژیک را در حفظ و توسعه مزیت رقابتی پایدار بررسی نماید. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل میدانی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده‌ها از روش دلفی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . به منظور پالایش داده‌ها از نرم افزار spss و از مدل ساختاری در قالب تحلیل عاملی تأئیدی، تحلیل مسیر و نرم افزار LISREL استفاده شده است. برای این تحقیق پنج فرضیه تدوین گردید که با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی و تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت و هر پنج فرضیه تأئید شد.که در این میانمشخص شد که بازار گرایی از اهمیت بالاتری در مقایسه با سایر متغیرها برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که شرکتها با به کارگیری بازار گرایی و شناسایی و ارضای نیازهای حال و آتی مشتریان، شناخت رقبا و برنامه هایشان و ایجاد هماهنگی های لازم بین بخشهای مختلف سازمان، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نمایند و از این طریق مزیت رقابتی پایدار برای خود ایجاد نماید.