• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رتبه بندی متدولوژیهای تعیین اهداف دولت الكترونيك با رویکردMADM فازی
    علیرضا علی احمدی فاطمه  ثقفي مهدي  غضنفري
    دولتهای سراسر جهان به دلایل متعدد از جمله دستیابی به ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر برای شهروندان، دولت و سایر ذینفعان و ایجاد یک حاکمیت خوب به پیاده سازی دولت الکترونیکی روی آورده اند. از آنجا که دو موضوع مهم مستتر در واژه دولت الکترونیک یعنی مفهوم دولت و الکترونیکی چکیده کامل
    دولتهای سراسر جهان به دلایل متعدد از جمله دستیابی به ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر برای شهروندان، دولت و سایر ذینفعان و ایجاد یک حاکمیت خوب به پیاده سازی دولت الکترونیکی روی آورده اند. از آنجا که دو موضوع مهم مستتر در واژه دولت الکترونیک یعنی مفهوم دولت و الکترونیکی شدن با پیشرفت فناوری و گذشت زمان دچار تحول خواهد شد. بدون تردید شناخت آینده دولت الکترونیک به منظور ترسیم چشم انداز دولت الکترونیک آینده نگر و دخیل کردن آن در نقشه راه پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور می تواند باعث اثر بخشی بیشتر عملکرد و کاهش هزینه ها باشد. دراین راستا از جمله مهمترین اقدامات تدوین اهداف دولت الکترونیکی از دیدگاه ذینفعان و از جمله از منظر شهروندان است. در این مقاله هدف آن است که برای تعیین اهداف دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان روش مناسبی تعیین و پیشنهاد شود تا اهداف مورد انتظار شهروندان از دولت الکترونیکی آینده استخراج شود. برای این کار ابتدا معیارهای مورد نیاز برای داشتن دیدگاه آینده نگر تعیین می شود. سپس روشهای تبیین اهداف آینده نگر به اختصار معرفی و ارزیابی شده و با استفاده از نظرسنجي از خبرگان و بکار گیری رویکرد رتبه‌بندي فازي، با اولویت ترین روش‌ هدفگذاری معرفی می شود. نتایج حاکی از آن است که دو روش تفکر ارزشی و رویش نظریه ها با لاترین امتیازها را کسب کرده اند. نتایج این مقاله می تواند به عنوان نقشه راهی برای تعیین اهداف آینده نگر در سایر حوزه های فناوری اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی تاثیر فرهنگ ، زیرساخت های فناوری و یادگیری سازمانی با نقش میانجی گری مدیریت دانش بروی دانش کیفیت محصولات مطالعه موردی در یک سازمان تولیدی
    پیمان  اخوان حسین ارسنجانی
    امروزه مديران سازمان ها به دليل فشارهاي شديد رقابتي و تلاش براي بقاي خود ، به مبحث کيفيت توجه ويژه اي دارند]1[ آنان معتقدند که کيفيت براي موفقيت در هر کسب و کاري ، از اهميت حياتي برخوردار مي باشد]2[ ، اين امر در حالي است كه بسياري از متفکران کيفيت، در مباحث خود نقش دانش چکیده کامل
    امروزه مديران سازمان ها به دليل فشارهاي شديد رقابتي و تلاش براي بقاي خود ، به مبحث کيفيت توجه ويژه اي دارند]1[ آنان معتقدند که کيفيت براي موفقيت در هر کسب و کاري ، از اهميت حياتي برخوردار مي باشد]2[ ، اين امر در حالي است كه بسياري از متفکران کيفيت، در مباحث خود نقش دانش را در رويه هاي مختلف مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال، رويكرد تيلور (1911) انتخاب بهترين كارگران براي انجام كار و در نتيجه بهبود فرآيند بود. اين متد به عنوان يك روش استاندارد، به ساير كاركنان آموزش داده مي شد، وي سعي داشت به وسيله جذب دانش فردي كارگران و تبديل آن به دانش سازماني ، رويه هاي استاندارد عملياتي بهترين كاركنان را در سازمان ايجاد نمايند]3[ و یا دمينگ معتقد است که دانش و دانش آفريني نقش مهمي در فعاليت هاي بهبود کیفیت ايفا مي کند]4[ . اين مقاله با در پیش گرفتن رویکردی منسجم در ارتباط با کيفيت و دانش با استفاده از مدل دانش آفريني نوناکا و تاکوچی بدنبال تبیین و شناسایی تاثیرگذاری عوامل فرهنگ سازمانی ، زیرساخت های فناوری و یادگیری سازمانی ، بواسطه مدیریت دانش در دانش کیفیتی محصولات می باشد. در واقع اتخاذ این ديدگاه مبتني بر این اندیشه است که دانش می تواند به عنوان میانجی درک عميقي را در ارتقای کيفيت محصولات در سازمان ها داشته باشد. یافته های بدست آمده در سازمان مورد پژوهش ، حاصل از شاخص های برازش نمودارهای مسیر شامل:شاخص نكويي برازش (84/0GFI=) ، شاخص نكويي برازش اصلاح شده (74/0AGFI=) ، و شاخص ريشه ميانگين مربعات برآورد )130/0(RMSEA= ، مبيين برازش مناسب و قابل قبول تری از مدل معادلات ساختاري است که مدیریت دانش در آن بعنوان میانجی در ایجاد دانش کیفیتی محصولات نقش آفرینی داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کاربرد تئوری محدودیت ها در شناسایی و رفع مشکلات ریشه ای سازمانی (يک مطالعه موردي)
    مهدي  غضنفري حسين  محمدي کامران  شهانقی
    تئوري محدوديتها يک نگرش سيستمي است که با درک روابط علت و معلولي و تمرکز بر گلوگاههاي سيستم، روشي را براي شناسايي، اولويت بندي و حل مسائل غير فيزيکي ارائه مي کند. اين روش فرآيند تفکر نام دارد و از تعدادي نمودار منطقي به نام درخت تشکيل شده است با بررسي جامع مقالات ارائه ش چکیده کامل
    تئوري محدوديتها يک نگرش سيستمي است که با درک روابط علت و معلولي و تمرکز بر گلوگاههاي سيستم، روشي را براي شناسايي، اولويت بندي و حل مسائل غير فيزيکي ارائه مي کند. اين روش فرآيند تفکر نام دارد و از تعدادي نمودار منطقي به نام درخت تشکيل شده است با بررسي جامع مقالات ارائه شده در زمينه کاربردهاي مختلف فرآيندتفکر در مسائل مختلف دو نياز اساسي احساس شد. اول استفاده بسيار کم از گروههاي هاي احتياطات قانوني همزمان با ايجاد درخت هاي فرآيند تفکر جهت اعتبار سنجي درخت هاي ايجاد شده و دوم کاربرد همزمان ابزارهاي درخت واقعيت جاري، نمودار ابر تبخير شونده ، درخت واقعيت آتي و شروط شاخه هاي منفي مي باشد. از اينرو براي اولين بار سعي شده است تا اين دو خلاء مهم پوشش داده شوند هدف از اين مقاله اين است تا نشان دهد که چگونه مديران وتصميم گيرندگان مي‌توانند از نمودارهاي منطقي فرايند تفکر تئوري محدوديت‌ها جهت شناسايي و حل مسائل سازماني استفاده نمايند. همچنين پس از تشريح ابزارها و مراحل فرآيند تفکر از يک مثال واقعي در حوزه اداري براي درک بيشتر موضوع استفاده شده است. در اين مورد دو روش درخت واقعيت جاري و ابرهاي تبخير شونده(ابر تناقض اصلي) براي شناسايي مسائل و دلايل اصلي اثرات نامطلوب مشاهده شده در سازمان بکار گرفته شده است. زماني که مشکلات ريشه اي مشخص شدند، اقداماتي براي از بين بردن آنها و در نتيجه حل مشكل سيستم تعيين مي شود. اما پيش از اجرا بايستي تاثيرات اين اقدامات ديده شود. در واقع درخت واقعيت آتي يك ابزار منطقي ساخت و آزمايش راه حلهاي بالقوه پيش از اجراي آنهاست. اما بايد توجه داشت که همراه با هر تغيير پيشنهادي، اين امکان وجود دارد که شروط شاخه هاي منفي به وجود آيد. يعني روابط علي بين يک اقدام اصلاحي و هر اثر منفي که به طور منطقي مي‌تواند از آن اقدام اصلاحي ايجاد شود شناسايي شود. از اينرو براي شناسايي اين اثرات منفي نمودار شروط شاخه هاي منفي نيز ترسيم شده است. همزمان سعي شده است تا از گروههاي احتياطات قانوني براي اعتبار سنجي نهادها و ارتباط هاي موجود آنها در زمان ايجاد درختان استفاده شود.نتايج بدست آمده بدليل تمرکز به مسائل و مشکلات اصلي و ريشه اي به جاي مشکلات ظاهري مشاهده شده، موجب تمرکز بر رفع مشکلات ريشه اي مي شود و ازاينرو سازمان صرفه جويي هاي قابل توجه اي را در زمان و هزينه بدست خواهد آورد و توانايي ارائه استراتِي هاي بلند مدت را بدست خواهد آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی رابطه بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی
    سید علی اکبر احمدی علی فرهادی
    موضوع تعهد سازمانی از اوایل دهه 1950 در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده و همواره در رأس علاقه محققین قرار داشته است ( Meyer & Allen , 1997; Baruch, 1998; Mowday,1998;Buck& Watson.2002; Dixon,2002)چرا که آنان معتقد هستند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سود چکیده کامل
    موضوع تعهد سازمانی از اوایل دهه 1950 در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده و همواره در رأس علاقه محققین قرار داشته است ( Meyer & Allen , 1997; Baruch, 1998; Mowday,1998;Buck& Watson.2002; Dixon,2002)چرا که آنان معتقد هستند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی ، بهبود عملکرد ، کاهش جابجایی و همچنین کاهش غیبت شود. عوامل موثر برتعهد سازمانی شامل عوامل محیطی (فرصت های شغلی ، فرهنگ و ...) سازمانی ( ساختار، سبک های رهبری، رضایت شغلی ، نوع شغل و...) و زمینه ای ( سن ، جنس ، وضع تأهل ، تحصیلات ، سابقه و ....)می باشند.در اين پژوهش تاثير كيفيت زندگي كاري به عنوان يک عامل درون سازماني روي تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حكايت از وجودرابطه معني دار و مستقيم بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان دارد.و اين مطلب ازطريق آزمون همبستگي بين شاخصهاي كيفيت زندگي كاري با تعهد سازمانی کارکنان تاييد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی رابطه بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی
    سید علی اکبر احمدی علی فرهادی
    موضوع تعهد سازمانی از اوایل دهه 1950 در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده و همواره در رأس علاقه محققین قرار داشته است ( Meyer & Allen , 1997; Baruch, 1998; Mowday,1998;Buck& Watson.2002; Dixon,2002)چرا که آنان معتقد هستند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سود چکیده کامل
    موضوع تعهد سازمانی از اوایل دهه 1950 در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده و همواره در رأس علاقه محققین قرار داشته است ( Meyer & Allen , 1997; Baruch, 1998; Mowday,1998;Buck& Watson.2002; Dixon,2002)چرا که آنان معتقد هستند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی ، بهبود عملکرد ، کاهش جابجایی و همچنین کاهش غیبت شود. عوامل موثر برتعهد سازمانی شامل عوامل محیطی (فرصت های شغلی ، فرهنگ و ...) سازمانی ( ساختار، سبک های رهبری، رضایت شغلی ، نوع شغل و...) و زمینه ای ( سن ، جنس ، وضع تأهل ، تحصیلات ، سابقه و ....)می باشند.در اين پژوهش تاثير كيفيت زندگي كاري به عنوان يک عامل درون سازماني روي تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حكايت از وجودرابطه معني دار و مستقيم بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان دارد.و اين مطلب ازطريق آزمون همبستگي بين شاخصهاي كيفيت زندگي كاري با تعهد سازمانی کارکنان تاييد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - یک مدل پیش بینی برای شناسایی مشتریان اعتباری بد حساب در بانک سامان
    سیامک نوری مسعود یقینی تکتم ژیان
    يکي از تصميمات مهم در بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري، تصمیم گیری در مورد اعطای وام به مشتریان و کاهش ریسک اعتباری است. هدف اين مقاله، ارائه مدلي مبتني بر شبکه هاي عصبي پيش خور براي شناسایی مشتريان اعتباري بد حساب در بانک سامان است. جهت يافتن ساختاري مناسب براي شبکه عصب چکیده کامل
    يکي از تصميمات مهم در بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري، تصمیم گیری در مورد اعطای وام به مشتریان و کاهش ریسک اعتباری است. هدف اين مقاله، ارائه مدلي مبتني بر شبکه هاي عصبي پيش خور براي شناسایی مشتريان اعتباري بد حساب در بانک سامان است. جهت يافتن ساختاري مناسب براي شبکه عصبي در مدل پيشنهادي، از سه استراتژی سريع، پويا و چندگانه استفاده شده است. سه طرح يادگيري از نسبت هاي مختلف داده هاي آموزشي، آزمايشي و اعتبارسنجي تشکيل شده و شبکه هاي عصبي مورد استفاده، در پیکربندی و تعداد لايه هاي پنهان با يکديگر اختلاف دارند. در این پژوهش از متدولوژی داده کاوی CRISP استفاده شده است. داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش، داده هاي مربوط به مشتريان اعتباري بانک سامان طي سالهاي 1379 الي 1387 است. براي آماده سازي داده ها، پيش پردازش کاملي روي داده ها صورت گرفته است. جهت پيش گيري از بيش برازش مدل با مشخصات داده هاي آموزشي، بر اساس روش اعتبارسنجي تقاطعي، داده ها به سه قسمت داده هاي آموزشي، آزمايشي و اعتبارسنجي تقسيم گرديدند. براي ارزيابي مدل پيشنهادي، نتايج حاصل از استراتژي ها و طرح هاي مختلف در شبکه ها با يکديگر و با برخي از روش هاي رايج پيش بيني نظیر درخت تصميم و رگرسيون لجستيک مقايسه گرديده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که شبکه عصبي سه لايه تحت الگوريتم يادگيري پس انتشار و با استراتژي سريع و طرح يادگيري اول از دقت بالاتري برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی الگوی كارآفريني استراتژیک با رویکرد بازارگرایی و نقش آن در مزیت رقابتی پایدار ( در صنایع غدایی استان تهران)
    محمد علی سرلک علی اکبر  جوکار
    در محیط متلاطم و متغیر امروزی، شرکتها برای بقا و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا دارای مزیت رقابتی باشند. محصولات جدید، فناوری‌های پیشرفته، ترکیب‌های سازمانی جدید و غیره در صورتی موفقیت شرکتها را فراهم می‌کند که در خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار موثر می‌باشند. مسئ چکیده کامل
    در محیط متلاطم و متغیر امروزی، شرکتها برای بقا و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا دارای مزیت رقابتی باشند. محصولات جدید، فناوری‌های پیشرفته، ترکیب‌های سازمانی جدید و غیره در صورتی موفقیت شرکتها را فراهم می‌کند که در خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار موثر می‌باشند. مسئله مقاله حاضر در پی این است تا بررسی نماید تا نقش کارآفرینی استراتژیک را در حفظ و توسعه مزیت رقابتی پایدار بررسی نماید. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل میدانی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده‌ها از روش دلفی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . به منظور پالایش داده‌ها از نرم افزار spss و از مدل ساختاری در قالب تحلیل عاملی تأئیدی، تحلیل مسیر و نرم افزار LISREL استفاده شده است. برای این تحقیق پنج فرضیه تدوین گردید که با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی و تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت و هر پنج فرضیه تأئید شد.که در این میانمشخص شد که بازار گرایی از اهمیت بالاتری در مقایسه با سایر متغیرها برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که شرکتها با به کارگیری بازار گرایی و شناسایی و ارضای نیازهای حال و آتی مشتریان، شناخت رقبا و برنامه هایشان و ایجاد هماهنگی های لازم بین بخشهای مختلف سازمان، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نمایند و از این طریق مزیت رقابتی پایدار برای خود ایجاد نماید. پرونده مقاله