مقاله


کد مقاله : 13951204208445100

عنوان مقاله : هویت برند ملی صادراتی ایران و استراتژی ترفیع آن

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 745

فایل های مقاله : 434 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داود فیض Feiz1353@gmail.com دانشیار دکترا
2 سید محمد میرمحمدی yaremardom@yahoo.com استاد دکترا
3 محمد مهدی ایزدخواه izadkhah.mehdi@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به چیزی است که در طول زمان شکل می گیرد. یکی از قلمروهای برند، حیطه کشورها و ملت هاست بطوریکه تاکنون بیش از 50 کشور فعالیت هایی را بر روی برندشان متمرکز کرده اند تا جایگاه مطلوب برند ملی شان را در اذهان ایجاد کنند. برند ملی در دیدگاه آنهلت، شش بعد دارد: صادرات، گردشگری، جذب سرمایه گذاری و نخبگان، فرهنگ و میراث فرهنگی، مردم و حاکمیت. این پژوهش بر آن است که ابتدا جایگاه مطلوب برند ملی ایران در حوزه صادرات را استخراج کرده و پس از آن راهکارهای ترفیعِ برند مطلوب به ذهن مشتریان هدف را پیشنهاد دهد. در این مسیر ابتدا با استفاده از نظریه مبنایی، برند مطلوب، راهکارهای ترفیع برند و راهکار های توسعه صادرات استخراج گردیده و سپس با بکارگیری روش ساختاری تفسیری، مسیر اجرایی برندسازی ترسیم گردیده است. در نهایت، «بهتر از آن چه فکر می کنید» به عنوان جوهره برند ملی صادراتی و جایگاه مطلوب برند و همچنین، 10 راهکار به عنوان راهکارهای ترفیع برند صادراتی کشور تعیین شدند.