مقاله


کد مقاله : 139512211650145261

عنوان مقاله : رابطه کيفيت زندگي کاري با عملکرد سازماني با استفاده از شاخص‌هاي کارت ارزيابي متوازن (مورد مطالعه: دانشگاه علم و صنعت ایران)

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 694

فایل های مقاله : 458 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید خادمیان s.khademian@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حامد دهقانان dehghanan@atu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

عملکرد سازماني مستلزم توجه به عوامل انگيزشي کارکنان و بهبود مستمر اين عوامل مي‌‌باشد. بنابراين، کيفيت زندگي کاري از مقوله‌هايي است که بر روي مباحث مختلف سازمان از جمله بهره‌وري افراد و عملکرد سازمان، تأثيرگذار است. كارت امتيازي متوازن از روش‌هاي نوين ارزيابي عملکرد سازمان است که در اين روش سازمان يا شركت در چهار وجه يادگيري و آموزش، فرآيندهاي داخلي، مالي و مشتري مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد .لذا با توجه به کارکنان شاغل در دانشگاه علم و صنعت ايران و نقش مؤثر آنها در عملکرد سازمان، در پژوهش حاضر بدنبال پاسخ اين سوال هستيم که آيا بين کيفيت زندگي کاري با عملکرد سازماني با استفاده از شاخص‌هاي کارت امتيازی متوازن در دانشگاه علم و صنعت ايران رابطه معني داري وجود دارد؟ روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-پيمايشي-همبستگي و از نظر هدف تحقيق کاربردي محسوب مي‌شود. جامعه آماري تحقيق کارکنان ديپلم و بالاتر دانشگاه علم و صنعت ايران مي باشد. حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران 270 نفر محاسبه شد. روش نمونه گيري در اين تحقيق، روش تصادفي طبقه اي مي‌باشد. داده هاي تحقيق در دو بخش کتابخانه اي و ميداني گرداوري شده است، از دو پرسش‌نامه کيفيت زندگي کاري مدل والتون و ارزيابي عملکرد سازمان با طراحي محقق استفاده شده است. پايايي پرشنامه ها با استفاده از روش كرونباخ به تر تيب 907/0 و 890/0بدست آمد و همچنين روايي آنها با روش استفاده از نظرات افراد خبره مورد تأييد قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي آزمون همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار ليزرل استفاده شده است. فرضيه اصلي تحقيق يعني رابطه بين کيفيت زندگي کاري و عملکرد سازمان بر اساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش اثبات گرديد. بر اساس يافته ها، تأثير کيفيت زندگي کاري در سازمان به ترتيب بر روي لايه‌هاي مالي، رشد و يادگيري، فرايندهاي داخلي و مشتري از لايه‌هاي عملکردي سازمان بيشترين ميزان تأثيرگذاري را داشته است و بر اساس اين نتايج بايد در سازمان با برنامه‌ريزي بر روي مباحث مالي و رشد و يادگيري ازپارامترهاي کيفيت زندگي کاري يعني پرداخت منصفانه وکافي و فرصت رشد و امنيت مداوم شرايط بهبود بهره‌وري کارکنان و عملکرد سازمان را فراهم نمايد.