مقاله


کد مقاله : 139608212144539050

عنوان مقاله : شناسایی موانع و چالش‌هاي شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 294

فایل های مقاله : 467 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهاره نبوي Bahare.nabavi@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 فاطمه ثقفي Fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 منوچهر منطقي nabavi@ut.ac.ir استاد دکترا
4 مهدي محمدي me.mohammadi@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

وجود و تحقق نظام نوآوري يك عامل كليدي در توسعه نظام نواوري ملي است. از آنجا كه بخش هوافضا جزو اولويت‌هاي الف در نقشه جامع علمي كشور محسوب شده است. این مقاله در نظر دارد موانع و مشكلات شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری بخشي را در حوزه هوانوردی عمومی ایران با رویکرد "تحلیل توامان کارکردی- ساختاری" شناسایی نماید. ابتدا ادبيات حوزه معرفي شده و روش تحلیل همزمان کارکردی- ساختاری ارائه مي شود. در ادامه كاركردهاي بخش از ادبيات موضوع استخراج و با كمك خبرگان در قالب پرسشنامه تكميل شده و در صنعت هوانوردي عمومي مورد ارزيابي قرار مي¬¬گيرد. در ادامه يافته هاي آن در پنل خبرگان ارائه و با نظر آنها، مشکلات و ضعف کارکردها و تاثير آنها در عوامل ساختاری (بازیگران، شبکه‌ها و نهادها) تحليل مي¬شود.