مقاله


کد مقاله : 1396101910363840150

عنوان مقاله : تاثیر مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه : مطالعه موردی در شرکت بیمه البرز

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 747

فایل های مقاله : 933 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین طلایی فرد talaeefardnasrin@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 فرهاد سنجری فرد fsanjarif@gmail.com مدرس دکترا
3 نادر صالحی ndsalehi@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

امروزه سازمان ها برای بقاء در عرصه رقابت توجه به اطلاعات و دانش مشتریان را به عنوان منبعی مهم و ضروری دانسته که نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی ایفا می کند و موجب ظهور رويكردهاي جديدي در زمينه نوآوري و خلق ارزش می شود..هدف کلی اين پژوهش، مشخص كردن آثار مدیریت دانش مشـتري بـر عملكرد و ابعاد نوآوري در سازمان و به منظور نشـان دادن برخـي از مزايـاي مهـم جريـان هـاي دانـش مشـتريان در شرکت بیمه البرز صورت گرفته است که این مزايا از تعامل بين محيط بيروني و دروني حاصـل مـي شـود و امتيازات منحصربه فردي را براي سازمان به ارمغان مي آورد تا نوآوری و عملکرد خود را بهبود بخشد. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق از فرمول جامعه نمونه‌گیری معادلات ساختاری برای تعیین حجم نمونه‌گیری و از روش کل شماری استفاده ‌شده است. بعد از شناسایی عوامل و ابعاد و شاخص ها متغیرهای تحقيق در قالب پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید و بین 200 نفر از مدیران شرکت بیمه البرز در تهران و سطح کشور توزیع گردید. سپس سنجه های عملکرد و مدیریت دانش مشتری و نوآوری و عملکرد کسب و کار با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری دسته بندی شدند. در نهایت با استفاده از نرم افزار PLS به بررسی مدل تحقیق پرداخته شد. که نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه تاثیر دارد