مقاله


کد مقاله : 1396102013333640175

عنوان مقاله : تاثیر ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 1587

فایل های مقاله : 431 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فیروز افشارفر F.afsharfar@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 عباس عباس پور abbaspour1386@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

ابعاد و وجوه کارکردهای منابع انسانی اعم از متولیان، واحد و سیستم های منابع انسانی را تحت تأثیر قرار داده اند. متولیان منابع انسانی نقش های توینی را در عصر نوظهور بر عهده دارند هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی‎های منابع انسانی و عملکرد شرکت‌های دانش بنیان از طریق ارزیابی تحقیقات مرتبط با شایستگی های منابع انسانی و عملکرد این قبیل شرکت ها است. پژوهش حاضر از لحاظ هدفی که دنبال می‌کند از نوع تحقیقات کاربردی در زمینه منابع انسانی می باشد،زیرا به یافته های آن به حل مشکلات خاص درون منابع انسانی در دهه اخیر در در معرض چالش ها و تحولات زیادی قرار داشته است. این چالش ها و تحولات همه سازمان و بهبود شرایط حاکم می نماید.از آنجا که پژوهش مورد نظر به دنبال بررسی رابطه یک به یک ابعاد شایستگی های منابع انسانی با عملکرد شرکت های دانش بنیان است، پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد.جامعه آماری پزوهش را مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه در شهر تهران تشکیل می‌دهند که به روش سرشماری از 145نفر از مدیران،داده‌های مورد نیاز از سطح جامعه مورد پژوهش جمع آوری گردیده است.نتایج حاصل نشانگر وجود همبستگی میان ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی و عملکرد دارد.همچنین بررسی‌ها نشان داد که بین پنج بعد شایستگی‌های منابع انسانی، دانش کسب و کار بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان داشته است.نتایج پزوهش حاضر می تواند در تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در خصوص مدیران و کارکنان که در عملکرد شرکت‌های دانش بنیان سهیم هستند، به کار گرفته شده و مسیر نوینی را برای پژوهش ها و تجربیات علمی برای متولیان منابع انسانی در خصوص شایستگی‌های منابع انسانی به دست دهد.