مقاله


کد مقاله : 13961025914250274

عنوان مقاله : اولویت بندی کارآفرینی بنادر اصلی حوزه شمال کشور بر مبنای تکنیک تکنولوژی حیاتی بعنوان یکی از روشهای مدل آینده نگاری

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 1155

فایل های مقاله : 479 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین صاحبی ghafoori@spl.ir دانشجو دکترا
2 پروانه گلرد P_Gelard@azad.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در دنیای کسب و کار امروز، سازمانها و بنگاههای اقتصادی که توجه ویژه به کارآفرینی و افراد کارآفرین دارند می توانند بقای خود در بازار تضمین نموده و به رقابت با سایر رقبای داخلی و خارجی بپردازند. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان مادر تخصصی دریایی کشور بخش اعظمی از اقتصاد این حوزه را در اختیار دارد که باید همگام با نهضت جهانی کارآفرینی، برای بقا و حفظ موقعیت رقابتی خود با سایر بنادر کشورهای همسایه حرکت عظیمی را آغاز نماید. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تکنولوژی حیاتی بعنوان یکی از روشهای مدل آینده نگاری سه بندر اصلی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه شمال کشور (بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد) انتخاب و طی فرآیندی اولویت بندی گردیدند. مطابق نقشه راه تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور مطالعات انجام شده، شاخص های کارآفرینی فردی و سازمانی تعیین و توسط خبرگان منتخب حوزه تحقیق، تحت روایی محتوی قرار گرفت. در مرحله بعد پرسشنامه تحقیق شامل 94 سوال تهیه برای 30 نفراز متخصصین منتخب شاغل در بنادرکشور، ارسال گردید. اطلاعات و نتایج جمع آوری شده از پرسشنامه های تحقیق اعتبار سنجی شده و نتیجه 959/0 ضریب آلفای کرونباخ حکایت از سطح پایایی مطلوب پرسشنامه ها دارد. در مرحله بعد نمرات میانگین شاخص های کارآفرینی فردی و سازمانی بنادر وارد ماتریس کارآفرینی فردی و سازمانی شده و بنادر بر اساس امتیاز کلی از منظر شاخص های کارآفرینانه رتبه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که از میان بنادر مورد مطالعه، بندر انزلی در مجموع شاخص های کارآفرینی در محدوده مطلوب ماتریس رسم شده قرار گرفته و از موقعیت خوبی برخوردار می باشد،اما با این وجود لازم است رابطه میان شاخص های کارآفرینی و میزان موفقیت بنادر در ایجاد اشتغال در آینده مورد بررسی قرار گیرد.