مقاله


کد مقاله : 13970204101654101781

عنوان مقاله : تبیین عوامل موفقیت استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری ایران

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 536

فایل های مقاله : 1/58 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد طاهری a_taheri@pnu.ac.ir مربی دانشجوی دکترا
2 محمد مهدی پرهیزگار m_parhizgar@pnu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

: هدف این مقاله یافتن عوامل و مولفه هایی است که بر اجرای موفق یک استراتژی بازاریابی تاثیر مثبت دارند. اهمیت این موضوع در این است که امروزه در اغلب کشورها و بویژه در کشورهای توسعه یافته هزینه های هنگفتی جهت تدوین استراتژی انجام می شود در حالیکه استراتژی های خوبی تدوین میشود اما بخش بزرگی از این استراتژی ها شکست خورده ، هزینه های تدوین و حتی اجرا به هدر می رود. از طرف دیگر بانک ها به عنوان بازار پولی هر کشور تاثیر مهمی بر اقتصاد و همچنین بر عوامل توسعه اجتماعی دارند . در این تحقیق، ابتدا با مروری بر سوابق موضوع به تعریف استراتژی بازاریابی، نقش استراتژی در تصمیمات مهم سازمان ها و همچنین جایگاه آن در رقابت های سازمانی امروز پرداخته شدهاست . سپس با مراجعه به خبرگان امور بانکی وبه کمک فن دلفی اقدام به استخراج مولفه ها و عوامل موثر در اجرای موفق استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری گردید . این گام زمینه ساز تهیه پرسشنامه نهایی تحقیق جهت بررسی عوامل موفقیت یک استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری میباشد . با دریافت نظرات خبرگان بدست امده از پرسشنامه ها و تحلیل انهابه کمک نرم افزار آموس ، مدل نهایی تحقیق بدست امد .