مقاله


کد مقاله : 13970410214748113073

عنوان مقاله : شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانی

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 523

فایل های مقاله : 1000 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی تقوائی mahdi.taghvaee@stu.um.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 علیرضا خوراکیان a.khorakian@um.ac.ir دانشیار دکترا
3 فریبرز رحیم نیا r-nia@um.ac.ir استاد دکترا
4 سعید مرتضوی mortazavi@um.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

سازمان سالم در پرتو رهبران‌معنوی ضمن حفظ پايداری، در درازمدت توانايي بقاء و گسترش سازمان را ایجاد می‌کند. این تحقیق در تلاش است تا در بستر دانشگاه‌ها، مولفه‌هاي رهبری معنوی را شناسایی و اثر آن را بر سلامت سازمانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا و پیمایش است. در این تحقیق با ورود به دانشگاه‌های شمال شرق ایران و استفاده از ابزار مصاحبه به کشف مولفه‌های رهبری معنوی پرداخته‌شد که از تحلیل مصاحبه‌ خبرگان، 11 مولفه شامل؛ تحول آفرین، یکپارچگی روانشناختی، معناداری، بازخورد عملکرد، تعهد سازمانی، عضویت، ایمان، عشق به نوعدوستی، چشم انداز، ارزش محور و الگوی بعنوان سرمایه اجتماعی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بدست آمد. جهت تأیید استحکام داده‌ها در بخش کیفی این پژوهش از قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت وابستگی و قابلیت انتقال استفاده شد. در بخش کمی نیز جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از دو روش روایی محتوا و روایی سازه بهره گرفته شد و جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها نیز از آلفاي کرونباج استفاده شد (پرسشنامه رهبری معنوی 993/0 ، پرسشنامه سلامت سازمانی 775/0) همچنین نتایج، اثر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی را نشان می‌دهد.