مقاله


کد مقاله : 13970619113610164287

عنوان مقاله : طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ايران

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 576

فایل های مقاله : 786 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا محموديه rezamahmodieh0066@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 اصف کريمي karimi.asef@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

شرکت های هواپیمایی کم هزینه طی سه دهه‌ی گذشته تحول و انقلابی بزرگ در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می شوند. در واقع، مدل کم هزینه در شرکت¬های هواپیمایی مدلی موفق و نوآوری مسلم در صنعت هواپیمایی مطرح شده است. مدل تجاری كم هزینه، راهبردی است كه عموما در محور تامین نیازهای اساسی مسافران و افزایش بهره وری، ارزانترین نرخ های پروازی را در بازارهای داخلی و بین المللی حمل و نقل هوایی مسافر عرضه می نماید. در این تحقیق سعی شده که مدلی جهت توسعه بازار برای شرکت های هواپیمایی کم هزینه طراحی گردد. جامعه آماری پژوهش متخصصان و کارشناسان صنعت هواپیمایی کشور در شرکت های ایران ایر تور، کیش ایر و آسمان می باشد. نمونه های مورد نیاز برای مصاحبه کیفی از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند گردآوری خواهند شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های ساختار یافته بود. به منظور تحلیل داده ها نیز از رویکرد تئوری داده بنیاد بهره گرفته شد. با مصاحبه از 33 متخصص صنعت هواپیمایی کشور، داده های مورد نیاز گردآوری و تحلیل گردید. در نهایت 15 مقوله اصلی شامل آزادسازی و خروج از ساختار دولتی، توریسم گرایی داخلی و خارجی، عامل انسانی کارا، امنیت و نظم زمانمند، تعامل ضابطه¬مند در مقابل رابطه گرایی، اعتماد آفرینی مشتریان، هزینه های اصلاحی ساختارمند، مدیریت زیرساختی و فرودگاهی، آشتی با دانش هوانوردی، مشتری پروری، هواپیمای بهینه و شبکه پروازی، ساختار تکلیفی حاکمیت، مدیریت خدمات فروش بهینه، نبود فشار تحریمی و توسعه فرهنگی جامعه، استخراج گردید و الگوی پارادایمی توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت را شکل داد.