مقاله


کد مقاله : 13970701164523

عنوان مقاله : شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر ترکیب پروژه¬ها در پورتفولیوهای احداث ایران

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 397

فایل های مقاله : 566 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم عاملی بصیری nazanin.ameli@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 رضا فلسفی r.falsafi1@gmail.com استادیار دکترا
3 احسان اله اشتهاردیان eshtehardian@modares.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

شرایط رقابتی و پر تلاطم کنونی احداث در ایران، که از ثبات اندکی برخوردار است، سازمان¬های پروژه¬محور را با انواع تغییرات و وقایع غیرقابل پیش¬بینی مواجه می¬سازد که می¬توانند در طول عمر پورتفولیوهای پروژه رخ داده و عملکرد آن را مختل سازند؛ با این وجود اکثر محققین حوزه مدیریت پورتفولیو، فرآیندهای تعریف کننده پورتفولیو شامل انتخاب، اولویت¬بندی و توازن پروژه¬ها را مورد توجه قرار داده و به تشریح و بررسی عدم¬قطعیت¬هایی که می¬توانند بر کسب نتایج مورد انتظار از پورتفولیو تأثیر گذاشته و هم¬راستایی راهبردی اجزاء پورتفولیو را از بین برده یا ترکیب آن را از حالت بهینه خارج نمایند، کم¬تر پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع و روش تحلیل محتوای کیفی ابتدا این عوامل را شناسایی و به کمک آمار استنباطی اولویت¬بندی نموده، سپس بر اساس تحلیل پارتو، مهم¬ترین آن¬ها را از دیدگاه خبرگان این حوزه مشخص نمودیم. به استناد یافته-های تحقیق می¬¬توان اذعان داشت، از جمله مهم¬ترین این عوامل تغییر راهبرد کسب و کار، تغییر امکان دسترسی و تأمین سرمایه لازم برای پورتفولیو، تغییر شرایط اقتصادی، تغییر میزان سودآوری و ارزش مالی حاصل از اجرای پروژه و تغییر شرایط سیاسی است.