مقاله


کد مقاله : 13970711164717

عنوان مقاله : مدل عملکرد تجاری مبتنی بر سرمایه فکری(سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) مطالعه موردی : شرکت های واقع درشهرک صنعتی زنجان

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 414

فایل های مقاله : 806 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا زاهدی Zahedy182@yahoo.com استادیار دکترا
2 پیمان اخوان peyman.akhavan@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف اين مقاله بررسي تاثیر اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری بر هم و همچنین ارتباط این سه جزء با عملکرد تجاری مي باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های واقع در شهرک صنعتی زنجان و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بنتیس که ابتدا در کشورهای مالزی و کانادا و اردن استفاده شده است، می باشد. داده ها توسط نرم افزاری به نام ويژوال پي ال اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه مدل معادلات ساختاري به كار گرفته شده، يك مدل نظري قوي براي تاثیر سرمایه فکری(سرمایه انسانی، ساختاری، رابطه ای) بر عملکرد تجاری سازمان مي باشد. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از طریق تغییر در سرمایه انسانی، به طور مستقیم سرمایه مشتری را تغییر و بهبود داد. همچنین تغییردر سرمایه ساختاری از طریق سرمایه انسانی مقدور نبوده و نیز می توان بیان داشت که تغییر سرمایه ساختاری موجب تغییر در سرمایه مشتری می گردد. از سوی دیگر همه این تغییرات، موجبات تغییر و بهبود عملکرد تجاری را فراهم خواهد نمود. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نشان داد كه همه ابعاد سرمایه فکری به جز سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری روابط معنادار و مثبتی با هم دارند و نهایتا سرمایه ساختاری نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تجاری اعمال نموده است. از سوي ديگر، نتايج اين تحقيق نشان داد كه سرمایه انسانی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه ساختاری دارد.