مقاله


کد مقاله : 13970821165529

عنوان مقاله : تجزیه و تحلیل استراتژی کسب و کار صنعت پرداخت الکترونیک، منطبق با پالت راهبرد

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 79

فایل های مقاله : 637 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امین صحرائی amin_sahraei@pgre.iust.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علیرضا معینی moini@iust.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

درفضای کسب و کار کنونی با افزایش تغییرات و نوسانات محیطی ناشی رقابتی‌تر شدن بازارها و تسریع روند بی‌ثباتی محیط، مدیران و بالتبع آن سازمان‌ها در معرض چالش‌های گوناگونی قرار دارند. تأثیر عومل محیطی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و ... موجب می‌گردد که ضمن تأثیر بر مدیران و بروز خطا و گمراهی در تصمیمات، اثرات عمده در موفقیت و یا شکست سازمان‌ها داشته باشد. پالت راهبرد ارائه شده توسط مارتین ریوز در مؤسسه استراتژی گروه مشاوره بوستون بر این نظریه استوار است که رویکرد استراتژی عام برای همه‌ی موقعیت‌ها وجود ندارد. انتخاب رویکرد صحیح نیز بدلیل وجود ابزارهای متنوع هیچ‌گاه تا به این اندازه دشوار نبوده است. در برابر این آشفتگی، پالت راهبرد با وجوهی که مطرح می‌نماید سعی برآن دارد تا به تفکیک ابزارها، متناسب با محیط‌های گوناگون بپردازد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش می‌باشد که راهبرد مناسب برای کسب وکار پرداخت الکترونیک بالاخص در حوزه پایانه‌های فروشگاهی منطبق با دسته بندی ارائه شده توسط پالت راهبرد چیست؟ و همچنین رویکرد مناسب جهت نیل به موفقیت در این حوزه از صنعت پرداخت الکترونیک کدام است؟ بر این اساس شاخص‌های ارائه شده برای تمامی محیط‌های پالت مورد سنجش قرار گرفت. جهت بررسی هدف تحقیق گردآوری اطلاعات از دو بخش صورت پذیرفت. در بخش کیفی تحقیق از شیوه‌ی مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و در بخش کمی از اطلاعات سری‌های زمانی تراکنش‌ها و تحلیل‌های آماری استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل جایگاه کسب و کار پایانه‌های فروشگاهی در صنعت پرداخت الکترونیک، محیط انطباقی پالت راهبرد را تجویز می‌نماید و رویکرد اصلی را در کاهش زمان برنامه‌ریزی تا اجرا و تمرکز برمطالعه رفتار رقبا و نوآوری بیان می‌دارد.