مقاله


کد مقاله : 13981024214718

عنوان مقاله : الگوی روابط بین پیشایندهای رهبری شبکه‎ای

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 266

فایل های مقاله : 1/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح اله شریفی sharifipirjel@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا
2 حسن الوداری alvedari@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 رضا رسولی rasouli@pnu.ac.ir استاد دکترا
4 محمد منتظری montazer56@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

توسعه تئوری رهبری شبکه‎ای در حوزه فعالیت‎های دانشگاه‎ها یک گام مهم در جهت توسعه ادبیات شبکه‎ها محسوب می‎شود. در این راستا، پژوهش حاضر کوشیده است تا ضمن شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام نور،¬ شبکه روابط علت و معلولی میان این پیشایندها را با استفاده از تکنیک ديمتل فازی کاوش نماید. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها، توصيفي است. برای گردآوری داده‎ها از نظر خبرگان که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده گردید و حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه 12 نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور با مرتبه علمی حداقل دانشیار و 10 سال سابقه علمی از مناطق ده گانه دانشگاه پیام نور تعیین شد. پس از شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور از دل پیشینه موضوع، برای تعیین وضعیت روابط علّی میان این عوامل از فن دیمتل فازی طی 6 گام استفاده شد. نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد که از میان 10 پیشایند استخراج شده از ادبیات، توانمندسازی بنیادی¬ترین عامل در سامانة پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور محسوب می¬شود. همچنین دو عامل توانمندسازی و پویایی رهبری، اثرگذارترین عوامل در میان دیگر پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور بوده، و در نقطة مقابل آن، اثرپذیرترین شاخص‎ها، فرهنگ و روحیه مشارکت هستند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه پیام نور در راستای پیاده‎سازی و اعمال بهینه رهبری شبکه‎ای بایستی به توانمندسازی و پویایی رهبری به عنوان دو عامل اصلی تاثیرگذار توجه ویژه‎ای داشته باشند.