مقاله


کد مقاله : 13990321237702

عنوان مقاله : شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 66

فایل های مقاله : 781 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیرهوشنگ کرمی ahgkarami@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سید مجتبی سجادی msajadi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 سیدرضا حجازی rehejazi@yahoo.com استادیار دکترا
4 عسگر خادم وطنی akhademv@put.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به موقعیت و قابلیت بین المللی ایران در تامین انرژی به ویژه گازیرای سایر کشورهای جهان ولزوم ارتقاء عملکرد صادراتی کسب وکارهای تامین انرژی، شناسایی عوامل موثر برکشف و بهره برداری از فرصتهای بین المللی اینگونه شرکتها با رویکردکارآفرینانه بسیار حائز اهمیت می باشد. درﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺳﻌﻰ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ بهره گیری از تجارب و دانش خبرگان بازاربین المللی گاز مایع، این نوع ﻋﻮاﻣﻞ شناسایی و ارائه ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از نوع ﻛﻴﻔﻰ بوده وبا بهره گیری ازتکنیک ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ محتوا شکل گرفته اﺳﺖ. دادهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎى باز و ﻧﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ 15 ﻧﻔﺮ از صاحبان کسب وکار،ﻣﺪﻳﺮان عالی وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى مرتبط با صادرات گاز مایع ایران، منتخب به روش ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺮﻓﻰ،ﮔﺮدآورى گردیده وﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻛﺪﮔﺬارى ﺑﺎز و ﻣﺤﻮرى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ موثربربهره برداری از فرصتهای بین المللی ازدﻳﺪﮔﺎه خبرگان بازار بین المللی گاز ایران را ﻣﻰﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ چهارﻣﺤﻮرکلی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: نگرش کارآفرینانه بین المللی، نوآوری و خلاقیت کارآفرینانه بین المللی، تمایزرقابتی کارآفرینانه بین المللی، و شبکه سازی کارآفرینانه بین المللی. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ چهار دسته عوامل ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻻت و زﻳﺮﻣﻘﻮﻻﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.