• صفحه اصلی
  • شناسایی معیارهای ارزیابی رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن ایران با استفاده از تکنیک‌آزمایش وتحلیل‌تصمیم‌گیری(DEMATEL)- دلفی فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960425557526997 بازدید : 3330 صفحه: 137 - 160

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط