• صفحه اصلی
  • تدوین مدل ساختاری، ابعاد عملکردسازمانی ، فرصت ها، تهدیدات ، ضعف و قوت ،سازمان تامین اجتماعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990418238178 بازدید : 3388 صفحه: 135 - 158

20.1001.1.22286047.1400.20.69.1.7

نوع مقاله: پژوهشی