• صفحه اصلی
  • تدوین مدل ساختاری ابعاد عملکرد سازمانی بر اساس فرصت ها، تهدیدات و نقاط ضعف و قوت در سازمان تامین اجتماعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990418238178 بازدید : 510 صفحه: 83 - 96

20.1001.1.22286047.1400.20.69.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط