• صفحه اصلی
  • طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان‌های تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM (مورد مطالعه: شرکت کلار صنعت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000219273374 بازدید : 4067 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط