• صفحه اصلی
  • گامی به سوی طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401030237454 بازدید : 3150 صفحه: 3 - 22

20.1001.1.22286047.1400.20.68.8.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط