• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی جهت‌گیریهای استراتژیک بازارگرایی و کارآفرینی
    ایمان حکیمی
    جهت‌گیری‌های استراتژیک، به عنوان ترکیبی از منابع، الگوهای رفتاری و جایگاه ارزشی یک شرکت در بازار در راستای ارائه محصولات و خدمات متناسب با بازار در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود رهبران تحول چکیده کامل
    جهت‌گیری‌های استراتژیک، به عنوان ترکیبی از منابع، الگوهای رفتاری و جایگاه ارزشی یک شرکت در بازار در راستای ارائه محصولات و خدمات متناسب با بازار در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات وعملکرد سازمانی در سطح دنیا در این تحقیق سعی بر آن شده است که رابطه بین رهبری تحول‌گرا و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های استراتژیک گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی، از ديدگاه مدیران ارشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان کرمان در شش ماهه اول سال 1396 مورد بررسی قرار گیرد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه و روش تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای لیزرل و پی. ال. اس مي‌باشد. نتایج نشان می‌دهد رهبری تحول‌گرا بر هر دو سازه بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی تأثیر معناداری داشته است؛ اما شواهد حاکی از عدم تأیید نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین رهبری تحولی و قابلیت‌های بازاریابی و تأیید تأثير غیر مستقیم رهبری تحول‌گرا بر توسعه قابلیت‌های بازاریابی و بهبود عملکرد صرفاً از طریق گرایش به کارآفرینی در کسب‌و‌کارهای مورد مطالعه است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی راهکارهای مقابله با کمبود نیروی متخصص امنیت فضای سایبر در کشور
    محمد فتحیان مهدی عبدالحمید محمدرضا رفیعی
    نیروی کار متخصص یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه بخش خصوصی و دولتی در سرتاسر دنیا در حال رقابت برای جذب این افراد هستند. کشور ما نیز مطابق نظر کارشناسان با کمبود نیروی متخصص امنیت سایبر مواجه است که می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مخت چکیده کامل
    نیروی کار متخصص یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه بخش خصوصی و دولتی در سرتاسر دنیا در حال رقابت برای جذب این افراد هستند. کشور ما نیز مطابق نظر کارشناسان با کمبود نیروی متخصص امنیت سایبر مواجه است که می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مختلف و خطرناکی شود. پژوهش حاضر در تلاش است که برای رویارویی با این مشکل در کشور راهکارهایی ارائه دهد. برای یافتن راهکارها بعد از مطالعه منابع مرتبط با کارشناسان حوزه امنیت سایبر مصاحبه نیمه ساخت‌یافته صورت پذیرفته و نتایج با روش تحلیل مضمون استقرایی تحلیل شد. بدین ترتیب 21 راهکار و 5 راهبرد شناسایی شدند سپس راهبردهای به دست آمده به وسیله روش‌های تحلیل سلسله مراتبی فازی و راهکارها به وسیله تحلیل اهمیت-عملکرد اولویت‌بندی شدند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، راهبردهای حفظ و نگهداری نیرو، ارتقای دوره‌های آموزشی از اولویت بیشتری نسبت به سایر راهبردها برخوردار هستند. همچنین با توجه به وضعیت فعلی کشور، توجه به طرح‌های ترکیبی آموزشی-استخدامی، اجرای طرح‌های ارزیابی و استعدادیابی، برگزاری رویدادهای مرتبط با حوزه امنیت سایبر، اجرای طرح‌های با مخاطب دانش‌آموزی، قانون‌گذاری مناسب و ارتقای سطح الزامات امنیتی از موارد دارای اهمیت بیشتر ارزیابی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی مدل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی در بستر خوشه های صنعتی
    سید محمود قیومی محمد حسین ابویی محمد علی وحدت ابوالقاسم  ابراهیمی
    علي رغم تعداد قابل توجه بنگاههاي كوچك و متوسط، بدليل محدوديت هاي اين واحدها بويژه در حوزه هاي منابع مالي، نيروي انساني متخصص، دسترسي به بازار، اطلاعات بازارها بويژه بازارهاي صادراتي تاثيرگذاري آنها در اقتصاد منطقه اي چشمگير نيست، يكي از راهکارهاي اصلي براي غلبه بر اين م چکیده کامل
    علي رغم تعداد قابل توجه بنگاههاي كوچك و متوسط، بدليل محدوديت هاي اين واحدها بويژه در حوزه هاي منابع مالي، نيروي انساني متخصص، دسترسي به بازار، اطلاعات بازارها بويژه بازارهاي صادراتي تاثيرگذاري آنها در اقتصاد منطقه اي چشمگير نيست، يكي از راهکارهاي اصلي براي غلبه بر اين محدويت های ذاتی بنگاههای کوچک و متوسط، ساماندهي و تقويت توان اين بنگاهها از طريق ايجاد شبكه هاي بين بنگاهي و همكاري هاي مشترك در حوزه صادرات و طراحي مدلي براي ايجاد كنسرسيوم هاي صادراتي است. در اين پژوهش ابعاد، مولفه ها و مقوله هاي موثر بر ايجاد كنسرسيوم هاي صادراتي موفق مطابق روش تحقیق داده بنياد شناسايي شده و 205 مفهوم در قالب 26 زير مقوله و 6 مقوله اصلي دسته بندي گرديدند، سپس با شناسايي وزن هاي هر يك از مقوله ها و مفاهيم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اهميت نسبي آنها در موفقيت كنسرسيوم هاي صادراتي تعيين گرديد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری جهانی
    مهرداد مقصودی مهدی الیاسی شهرام خلیل نژاد
    عصر کنون را عصر جهانی‌شدن می‌نامند عصری که در آن رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی از سطح منطقه‌ای و ملی فراتر رفته و در سطح جهان در جریان است. در شرایط رقابتی کنونی، کشورهای جهان در پی ارتقای قدرت رقابت‌پذیری خود بوده و یکی از سؤالات با اهمیت در مسیر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، چکیده کامل
    عصر کنون را عصر جهانی‌شدن می‌نامند عصری که در آن رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی از سطح منطقه‌ای و ملی فراتر رفته و در سطح جهان در جریان است. در شرایط رقابتی کنونی، کشورهای جهان در پی ارتقای قدرت رقابت‌پذیری خود بوده و یکی از سؤالات با اهمیت در مسیر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری می‌باشد. در این تحقیق و به‌منظور پاسخ به پرسش فوق ابتدا کشورهای جهان بر اساس داده‌های گزارش رقابت‌پذیری جهانی بین سال‌های 2013 الی 2018 و با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی به چهار سطح مختلف رقابت‌پذیری تفکیک‌شده و سپس با بهره‌گیری از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات (PLS) نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری جهانی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر عدم تأثیر نوآوری بر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در کشورهای با قدرت رقابت‌پذیری پایین می‌باشد که البته این نتایج نقش نوآوری در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری سطوح دیگر را اثبات می‌کند. بر اساس دیگر یافته‌های این پژوهش رابطه بین محیط کسب‌وکار و نوآوری در همه سطوح رقابت‌پذیری معنادار و مثبت بوده با این تفاوت که بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشورهای با قدرت رقابت‌پذیری پایین، بیش‌ترین تأثیر را در ارتقای نوآوری دارد. بر اساس نتایج تحقیق، نقش محیط کسب‌وکار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در همه سطوح چهارگانه رقابت‌پذیری اثبات گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مدل سازی تابع مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان
    حسن کریمی عادل آذر مجتبی امیری محمود دهقان نیری عزت الله عباسیان
    هدف: بی توجهی به اولویت ها و شاخص های مورد نظر دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و استفاده از رویکرد متمرکز باعث شده است سیاست گذاری در حوزه آموزش عالی بدون توجه به بازار آموزش عالی و تقاضای واقعی برای رشته ها انجام شود. این موضوع منجر به توسعه نامتوازن نظام آموزش عالی و چکیده کامل
    هدف: بی توجهی به اولویت ها و شاخص های مورد نظر دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و استفاده از رویکرد متمرکز باعث شده است سیاست گذاری در حوزه آموزش عالی بدون توجه به بازار آموزش عالی و تقاضای واقعی برای رشته ها انجام شود. این موضوع منجر به توسعه نامتوازن نظام آموزش عالی و ناتوانی آن در پاسخ به نیازهای جامعه شده است. این پژوهش با هدف شناسایی، اهمیت سنجی و مدل سازی شاخص های مؤثر در مطلوبیت رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش: در این پژوهش اکتشافی، شاخص های مطلوبیت رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های شهر تهران، شناسایی و دسته بندی و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و نسخه 3.2.9 نرم افزار Smart PLS به صورت هم زمان تحلیل شد. یافته ها: مدل اولیه مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی دارای 5 سازه و 29 سنجه بود که در مدل نهایی تعداد 3 سازه و 13 سنجه باقی ماند. ضمن انجام تحلیل چند گروهی، مدل و تابع مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی ارائه شد. از تابع مطلوبیت فردی می توان به منظور اندازه گیری و مقایسه نمره مطلوبیت رشته ها استفاده کرد. نتیجه گیری: مدل نهایی نشان داد مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی وابسته به سه سازه ویژگی های رشته، ویژگی های دانشگاه و ویژگی های شغل در مجموع با 13 سنجه می باشد. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود نهادهای متولی در حوزه آموزش عالی کشور بر حوزه ها و شاخص های مطلوب دانشجویان تمرکز نموده و از آن در سیاست گذاری به-منظور هم سوسازی و هدایت تقاضای آموزش عالی به سمت رشته های اولویت دار در توسعه کشور استفاده و سیاست-های تامین مالی رشته ها را به منظور تخصیص بهینه بودجه دولت، اصلاح نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شناسایی روش مناسب انتقال تکنولوژی در صنعت باتری سازی خودرو با هدف تولید در سطح جهانی
    امیرحسین  لطیفیان رضا  توکلی مقدم محمد علی  کرامتی
    امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری سازمان ها از ویژگی های مهم استراتژی سازمان ها و سیاست های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. از اینرو موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از تکنولوژی وابسته است. یکی از زمینه های اعمال مدی چکیده کامل
    امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری سازمان ها از ویژگی های مهم استراتژی سازمان ها و سیاست های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. از اینرو موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از تکنولوژی وابسته است. یکی از زمینه های اعمال مدیریت تکنولوژی که مستلزم این جامع نگری و دورنگری است، انتقال تکنولوژی می باشد. بدین منظور در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در صنعت باتری سازی خودرو با هدف دستیابی به تولید در کلاس جهانی، پرداخته شده است. در بخش نخست ابتدا شاخص‌های مؤثر در ارزیابی روش های انتقال فناوری در صنایع باتری سازی خودرو شناسایی و در بخش دوم ضرایب وزنی مربوط به هر یک از شاخص‌ از طریق به کارگیری روش تصمیم گیری سوارا فازی (FSWARA) محاسبه و پس از آن به منظور پیاده سازی مدل پیشنهادی روش های انتقال فناوری در صنعت ارزیابی و اولویت‌بندی نهایی آن‌ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل رابطه خاکستری-ویکور تحت محیط فازی محاسبه گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش سوارا فازی سه عامل اثرگذار در ارزیابی شیوه های انتقال فناوری در صنایع باتری سازی خودرو به ترتیب عبارتند از "بهبود سبک مدیریت"، "پیامدهای استراتژیکی" و "اثر بخشی هزینه ای". در نهایت مطابق نتایج به دست آمده از رویکرد پیشنهادی، شیوه انتقال "سرمایه‌گذاری مشترک" مناسب‌ترین روش جهت انتقال فناوری در این صنعت است و از این طریق متولیان و سیاست‌گذاران و مدیران می‌توانند فعالیت‌های خود را بر اساس این روش متمرکز کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مدلسازی بازاریابی توصیه ای الکترونیکی بر مبنای متن کاوی نظرات کاربران، رویکردی نوین بر تجارت‌اجتماعی
    الهام رمضانی علی  رجب زاده قطری وحید برادران مریم شعار
    هدف از این مقاله ارائه مدل توصیهای الکترونیکی در تجارت اجتماعی مبتنی بر رویکرد متن‌کاوی نظرات کاربران در سایت‌های فروش‌اینترنتی است. به دلیل جدید بودن پژوهش‌ها در این حوزه و بهره‌گیری از روش متن‌کاوی نظرات کابران برای بیان متغیرهای این نوع از مدل بازاریابی، این پژوهش از چکیده کامل
    هدف از این مقاله ارائه مدل توصیهای الکترونیکی در تجارت اجتماعی مبتنی بر رویکرد متن‌کاوی نظرات کاربران در سایت‌های فروش‌اینترنتی است. به دلیل جدید بودن پژوهش‌ها در این حوزه و بهره‌گیری از روش متن‌کاوی نظرات کابران برای بیان متغیرهای این نوع از مدل بازاریابی، این پژوهش از نوع پژوهش‌های اکتشافی، توسعه‌ای است. روش مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از کیفی و کمی است. در این راستا با مطالعۀ پژوهش‌های پیشین و همچنین دریافت، پیش پردازش و تحلیل 11‌هزار نظر آنلاین مشتریان در مورد محصولات دیجیتالی، انتخاب کلمات پرتکرار با برچسب مثبت صورت گرفت سپس با استفاده از الگوریتم Word2vec متغیرهای مدل بازاریابی توصیهای ‌الکترونیکی با تکنیک متن‌کاوی استخراج شد و بدین‌شکل مدل بازاریابی توصیه‌ای الکترونیکی ارائه شد. برازش مدل استخراج ‌شده نیز بر اساس نظرات متخصصین و کاربران سایت‌های فروش اینترنتی در ایران به کمک پرسشنامه و با ابزار آماری حداقل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری نیز به دلیل نامحدود بودن جامعۀ آماری طبق فرمول کوکران 384 برآورد شد که به منظور بررسی و ارائه مدل نهایی از رویکرد معادلات ‌ساختاری با نرم افزار PLS Smart استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تعامل مشتری، کیفیت پیام و تصویر ذهنی مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر پلت‌فرم و جذابیت کانال توصیهای الکترونیکی خواهند داشت و در نهایت این دو متغیر تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار مشتری و برند کسب‌و‌کار، خواهند داشت. این مدل، ابعاد تازه‌ای از متغیرهای توصیهای الکترونیکی را مورد تاکید قرار می‌دهد که برای فعالان و صاحبان کسب‌و‌کارها و بازاریابان راهگشا خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی بازیگران مؤثر شبکه معاملات ارز در سامانه نیما به کمک تحلیل شبکه‌های اجتماعی
    مهرداد آقا محمد علی کرمانی محمد جواد رخصت طلب سعید میرزا محمدی
    نظام یکپارچه معاملات ارزی که به‌اختصار «نیما» نامیده می‌شود، بستری است که با هدف مدیریت بازار ارز طراحی و پیاده‌سازی شده است. با راه‌اندازی کامل سامانه نیما عملیات ارزی عرضه و تقاضای تجاری کشور به‌طورکلی از بستر این سامانه انجام خواهد شد. به‌این‌ترتیب که در سمت عرضه، صا چکیده کامل
    نظام یکپارچه معاملات ارزی که به‌اختصار «نیما» نامیده می‌شود، بستری است که با هدف مدیریت بازار ارز طراحی و پیاده‌سازی شده است. با راه‌اندازی کامل سامانه نیما عملیات ارزی عرضه و تقاضای تجاری کشور به‌طورکلی از بستر این سامانه انجام خواهد شد. به‌این‌ترتیب که در سمت عرضه، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند و در سمت تقاضا، واردکنندگان درخواست خرید ارز نمایند. شناسایی بازیگران مؤثر در هریک از این بازارها می‌تواند تأثیر مثبتی در سیاست‌گذاری‌های بازار ساز اصلی این سامانه یعنی بانک مرکزی داشته باشد. در این میان استفاده از ابزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی می‌تواند راهکار مناسبی برای تحقق این امر باشد. از آن جا که در این شبکه‌ها هریک از بازیگران تنها می‌تواند یکی از نقش‌های "خریدار" یا "فروشنده" ارز را داشته باشد و تنها امکان معامله و ایجاد ارتباط با نقش مقابل وجود دارد، می‌توان این شبکه‌ها را شبکه‌های دو وجهی نامید که به‌منظور تحلیل آن‌ها ما از یک الگوریتم تصویرسازی وزنی استفاده کردیم. بعد از تصویرکردن هریک از دو شبکه عرضه و تقاضای ارز، چهار شبکه جدید شامل شبکه صادرکننده‌های فروشنده ارز، صرافی‌های خریدار ارز، واردکننده‌های خریدار ارز و صرافی‌های فروشنده ارز ایجاد گردید. در ادامه هم یک الگوریتم رتبه‌بندی برای گره‌ها ارائه شد که بر اساس آن گره‌ای که بالاترین رتبه را کسب کرده است مهم‌ترین گره در شبکه مدنظر ما خواهد بود. در نهایت نیز جهت ارائه پیشنهاداتی به سیاست‌گذار، با تحلیل و بررسی نتایج رتبه‌بندی، به پرسش‌هایی در مورد بازیگران مؤثر بازار پاسخ داده شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ارائه الگوی زنجیره ارزش شایستگی¬های مدیران منابع انسانی سازمان¬های دولتی مبتنی بر صلاحیت¬های حرفه¬ای
    فاطمه اکبری پشم محمد حکاک حجت وحدتی امیرهوشنگ  نظرپوری
    تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از انواع تحقیقات غیر آزمایشی می باشد. در این پژوهش در مرحله اول به منظور بررسی عمیق و طراحی الگوی زنجیره ارزش صلاحیت های حرفه ای مدیران منابع انسانی از میان راهبردهای تحقیق های کیفی، روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) انتخاب شد. جامعه آماری ا چکیده کامل
    تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از انواع تحقیقات غیر آزمایشی می باشد. در این پژوهش در مرحله اول به منظور بررسی عمیق و طراحی الگوی زنجیره ارزش صلاحیت های حرفه ای مدیران منابع انسانی از میان راهبردهای تحقیق های کیفی، روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد و منابع انسانی در سازمان های دولتی در شهرستان خرم آباد می باشد که در بازه زمانی پژوهش در سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد مشغول به کار بوده و حداقل 10 سال سابقه کار در این سمت را داشته اند. در این تحقیق ابتدا از شیوه نمونه گیری قضاوتی (هدفمند) استفاده گردید. در این تحقیق نیز با انجام مصاحبه با مدیران ارشد و منابع انسانی سازمان های دولتی، خبرگان دانشگاهی داده های کیفی جمع آوری شدند. پس از انجام مصاحبه ها، داده های کیفی براساس کدگذرای نظری تحلیل شدند و سپس مقولات مرتبط با پدیده مورد بررسی و مدل پارادایمی براساس نظر استراوس و کوربین استخراج گردید. نتایج حاصل از مراحل قبلی، شامل جستجوی منابع، بررسی اولیه، بررسی منابع تایید شده، استخراج داده ها، کدگذاری و مقوله بندی آنها در نهایت منتج نشان دهنده متغیرهای اصلی پژوهش شامل شایستگی فردی(6 مقوله)؛ شایستگی اجتماعی (3 مقوله)؛ شایستگی سازمانی (6 مقوله)؛ شایستگی مدیریتی (5 مقوله)؛ شایستگی تخصصی (5 مقوله)؛ شایستگی کارکردی (8 مقوله) و شایستگی ارتباطی (4 مقوله) می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تدوین ره‌نگاشت مبتنی بر یادگیری برای کاربردصنعت نسل چهارم (فناوری اینترنت اشیا) در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی
    نیلوفر امینی کلیبر فاطمه ثقفی منصوره حورعلی صدیقه رضائیان فردویی
    الگوی توسعه فناوري در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه يافته متفاوت است. توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه با جذب و یادگیری نوآوري‌هاي توليد شده در جاهاي ديگر شروع مي شود. لذا موتور محركه توسعه فناوري در كشورهاي متاخر يادگيري فناوري به جاي نوآوري است؛ به گونه اي چکیده کامل
    الگوی توسعه فناوري در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه يافته متفاوت است. توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه با جذب و یادگیری نوآوري‌هاي توليد شده در جاهاي ديگر شروع مي شود. لذا موتور محركه توسعه فناوري در كشورهاي متاخر يادگيري فناوري به جاي نوآوري است؛ به گونه اي كه محوريت فعاليت‌ها، نهادها و روابط بر يادگيري متمركز است. اتصال دنیای مجازی و دنیای واقعی از طریق فاوا، مفهومی به نام صنعت نسل4 را ایجاد کرده و علیرغم ایجاد فرصت برای ایجاد ارزش و ثروت، به یکی از چالش‌های اصلی کسب و کار تبدیل شده‌است. امروزه کاربرد صنعت نسل 4 در حوزهای مختلف رو به گسترش بوده و پیاده سازی آن مستلزم تدوین ره نگاشت است.اینترنت اشیا قادر است اشیای فیزیکی را به اشیای فیزیکی هوشمند تبدیل کند. هدف از این تحقیق، تدوین رهنگاشت مبتنی بر یادگیری برای صنعت نسل 4 و در زیرشاخه کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی است. در این مقاله از روش تدوین ره نگاشت یادگیری بنیان استفاده و فرآیند کار در هشت گام با جزئیات تشریح شد. در اجرا از دو پنل خبرگی مجزا متشکل از خبرگان صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی و خبرگان فناوری اینترنت اشیاء و روش دلفی برای همگرایی استفاده شد. نتایج این تحقیق می تواند از طرفی الگویی برای پیاده سازی آن در سایر حوزه های مرتبط باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای تخمین میزان جذب سرمایه لازم و فروش بالاتر در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - به سمت حکمروایی خوب شهری: بایدهای نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری در بازنمایی متخصصان ایرانی ( نمونه موردی شهر تهران)
    غلامرضا کاظمیان حسین اصلی پور آرش تقی پوراختری
    رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن بصورت فرآیند‌انباشتی، ساختار‌فضایی شهر را طی دهه‌ها شکل می‌دهد. دراین مسیر فعالیت‌های جاری، از طریق ساخت‌وساز بر روی بافت‌شهری رسوب کرده، و فرم‌‌شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود، و توسعه می‌دهد. از آنجاییکه متولی سا چکیده کامل
    رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن بصورت فرآیند‌انباشتی، ساختار‌فضایی شهر را طی دهه‌ها شکل می‌دهد. دراین مسیر فعالیت‌های جاری، از طریق ساخت‌وساز بر روی بافت‌شهری رسوب کرده، و فرم‌‌شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود، و توسعه می‌دهد. از آنجاییکه متولی ساخت‌وساز در مقیاس شهر، مدیریت‌شهری است؛ و مدیریت حکمروایانه ساخت‌وساز شهری موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه‌پایدار محسوب می‌شود؛ مساله این پژوهش«چیستی بایدهای مدیریت ساخت‌وساز شهری[تهران] در آثار علمی متخصصان ایرانی» قرار گرفته‌است. در این راستا توصیفات‌علمی متخصصان‌کشور از واقعیات و مطلوبیات مدیریت فضای کالبدی شهر [تهران]، به عنوان وجهه‌ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش‌گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل‌مضمون از روش کیفی می‌رود. در این‌راستا از میان789 ماخذ بروز‌یافته در پایگاه‌های‌علمی کشور،65 عدد بصورت روش‌‌مند نمونه‌گیری شد. نتایج این پژوهش‌ بنیادین نشان‌داد که در نظر متخصصان‌ایرانی، نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری‌تهران، برای توصیف شدن در قالب «حکمروایی ساخت‌وساز شهری»، باید ماهیتی قابل‌احترام، قابل‌اعتماد و قابل‌اعتنا داشته‌باشد؛ به‌این‌معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در‌پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر‌تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده‌ای پایدار و قابل‌استطاعت» برآمده؛ و این‌مسیر را با «اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا و مبتنی بر ارزش‌های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع‌گرا»و در «مواجهه با چالش‌های قانونی-اجرایی مدیریت شهری‌تهران» می‌پیماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - گامی به سوی طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
    علیرضا علی احمدی
    هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی براساس گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران و تجارب موفق بشری است. بدین منظور، شش هدف فرعی برای تحقیق توافق شد و برای پاسخگویی به این اهداف یک سؤال اصلی و ده سؤال فرعی تنظیم گردید، چکیده کامل
    هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی براساس گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران و تجارب موفق بشری است. بدین منظور، شش هدف فرعی برای تحقیق توافق شد و برای پاسخگویی به این اهداف یک سؤال اصلی و ده سؤال فرعی تنظیم گردید، در این مقاله جمع‌بندی دستاوردهای تحقیق در پاسخگویی به هر یک از سؤالات تحقیق گزارش می‌گردد. این تحقیق با استناد به اسناد بالادستی و گفتمان ولایت‌فقیه و استفاده از دیدگاه‌های خبرگانی در قالب گروه کانونی تدوین گردید. از آنجا که سیاست چارچوب تحقیق بر این مبنا بود که برای دستیابی به الگوی حکمرانی مطلوب از یک طرف با یک رویکرد بالا به پائین (عرش به فرش) مبتنی بر مبانی، اصول و ارزش‌های قواعد نظام حکومتی الگو، رویکردها و سیاست‌های کلان؛ اقدام به احصای آرمان‌ها، ترسیم چشم‌انداز، تدوین مأموریت‌ها و کارکردها گردیده و از سوی دیگر با یک رویکرد پائین به بالا، مبتنی بر ارزیابی چالش‌ها و آسیب‌ها، مزیت‌ها و محدودیت‌های نظام حکمرانی اجتماعی موجود جهت‌گیری‌های حرکت و راهبردهای اساسی برای کاهش فاصله بین وضع مطلوب و وضع مطلوب طراحی شود. با توجه به محدودیت حجم مقاله بخش طراحی محتوایی برنامه‌های راهبردی برای حل مسایل موجود و تحقق وضع مطلوب از حیطه گزارش این مقاله خارج گردید. اهم دستاوردهای این تحقیق در قالب چالش‌ها و آسیب‌های حکمرانی نظام اجتماعی کشور با مبانی و ارزش‌های حاکم؛ اصول و قواعد؛ چشم‌انداز، مأموریت، خاستگاه و کارکردها؛ ویژگی‌های نظام اداری مطلوب جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده است و سرانجام پیشنهاداتی برای اصلاح نظام حکمرانی اجتماعی و اعتلای نظام حکومتی الگو برای تحقق پیشرفت توأم با عدالت ارائه شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - ارزیابی تاثیر توانایی مدیریت، روابط سیاسی و بحرانهای مالی بر مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
    عبدالمجید کوزه گر کالجی عباس پورآقا جان محمد  عباسیان
    درجهان امروز هیچ کشوری نمی تواند از پیشرفت برخوردار باشد مگر اینکه از نظام بانکی مالی روزآمد وکارایی برخوردار باشد؛ زیرا که امروزه نقش بانک ها که قبلا شامل واسطه گری مالی بود به بسیاری از زمینه ها از جمله تخصیص منابع و مدیریت ریسک بنگاه ها در نظام اقتصادی، انجام و تسهیل چکیده کامل
    درجهان امروز هیچ کشوری نمی تواند از پیشرفت برخوردار باشد مگر اینکه از نظام بانکی مالی روزآمد وکارایی برخوردار باشد؛ زیرا که امروزه نقش بانک ها که قبلا شامل واسطه گری مالی بود به بسیاری از زمینه ها از جمله تخصیص منابع و مدیریت ریسک بنگاه ها در نظام اقتصادی، انجام و تسهیل معاملات مالی پیچیده و ... گسترش یافته است بر همین اساس نیز پژوهشگر به ارزیابی تاثیر توانایی مدیریت، روابط سیاسی و بحرانهای مالی بر مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناست. روش ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و تخمین رگرسیون 2sls استفاده گردید تحقیق حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی و پس رویدادی است. تحقیق توصیفی، نوعی پژوهش بنیادی است و از روش استدلال و تحلیل بنیادی استفاده می کند و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می گیرد اطلاعات مربوط به 11 بانك در دوره زماني 9 ساله از سالهای 1388 لغایت 1396 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود. نتایج نشان دهنده این مسلئه است که توانایی مدیریت قادر به تاثیر بر ریسکهای اعتباری و مدیریت ریسک های اعتباری، ریسک نقدینگی ریسک عملیاتی و ریسک ورشکستگی نمی باشد. متغیر روابط سیاسی با شاخصهای مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات معوق ارتباط معني داري وجود ندارد. مدیریت سیاسی و نفوذ دولتی بر ریسک نقدینگی تاثیر گذار است. روابط سیاسی بر ریسکهای عملیاتی اثرات معنی داری ندارد مدیریت سیاسی و نفوذ دولتی بر ریسک ورشکستگی تاثیر گذار است پرونده مقاله