• صفحه اصلی
  • ارایه مدل درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب با استفاده ازAHP و DEA

اشتراک گذاری

آدرس مقاله