• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش با استفاده از مدل
    آمنه  کیارزم
    امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا میکند. دانش هم مانند هر منبع سازمانی دیگر باید مدیریت شود. لذا يكي از ضروريترين ملاحظات در راستای اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و پیادهسازی هرچه بهتر آن، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسا چکیده کامل
    امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا میکند. دانش هم مانند هر منبع سازمانی دیگر باید مدیریت شود. لذا يكي از ضروريترين ملاحظات در راستای اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و پیادهسازی هرچه بهتر آن، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش است. این تحقیق با هدف شناسایی، سطح بندی و وزن دهی به این عوامل، انجام شده است. در این تحقیق، برای شناسایی عوامل سازماني موثر بر پیاده سازی صحیح مدیریت دانش از روش کتابخانهای و بررسی ادبیات موجود استفاده شد و در مرحله بعد با استفاده از مدل سازي ساختاري تفسيري روابط بين ابعاد و شاخصهاي موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش تعریف شده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که مدل بدست آمده شامل 7 عامل فرهنگ سازمانی، تکنولوژی، ساختار سازمان، استراتژی، منابع انسانی، رهبری و محکزنی در چهار سطح میباشد،که محکزنی و بعد از آن تکنولوژی بیشترین قدرت نفوذ و توان پیشران را در دیگر عوامل دارند و همچنین وابستگي كمتري به ديگر عوامل دارند، لذا لازم است جهت پیادهسازی موفق مدیریت دانش بیشترین توجه به آنها مبذول گردد. بعد از آن، فاکتور‌های استراتژی، ساختار و رهبری دارای توان پیشران و وابستگی بالا هستند و در سطح چهارم فرهنگ و منابع انسانی با کمترین توان نفوذ و بیشترین وابستگی قرار میگیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی چارچوب شناسايي و اولويت بندي ذينفعان مبتنی بر روش فراتلفیق (مطالعه موردي سيستم عامل بومي ايران)
    فاطمه  ثقفي کلثوم  عباسی شاهکوه احسان  کشتگاری
    مهم ترین وجه مدیریت ذینفعان، ارزش آفرینی است. این فعالیت ضمانت کننده حيات محصولات نرم افزاري متن باز و نوآوری مبتنی بر مديريت انتظارات مخاطبین از طریق باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار است. ذي نفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتي دارند و همه آنها به دنبال جذب کامل منافع و حذ چکیده کامل
    مهم ترین وجه مدیریت ذینفعان، ارزش آفرینی است. این فعالیت ضمانت کننده حيات محصولات نرم افزاري متن باز و نوآوری مبتنی بر مديريت انتظارات مخاطبین از طریق باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار است. ذي نفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتي دارند و همه آنها به دنبال جذب کامل منافع و حذف ريسک خود بوده و دائم در رقابتند. اتخاذ سياستهاي مناسب براي جلب نظر دينفعان نيازمند شناسايي ارزشهای مورد انتظار آنها است. مدلهاي متنوعي براي شناسايي ذينفعان ارائه شده که هر يک از جنبه اي به اين امر توجه کرده اند. در اين مقاله، تلاش شده با مطالعه مدلهاي مختلف، کليه معيارهاي مهم ارزشی در مطالعه ذينفعان استخراج شود و در ادامه با توجه به نظر خبرگان مهمترين عوامل شناسايي شده و چارچوبي براي شناسايي ارزش افرینی مبتنی بر ذينفعان استخراج شود. در ادامه با مطالعه منابع اولویت دار در صنعت نرم افزار و استفاده از ابزار پرسشنامه ذينفعان سيستم عامل بومي بر مبناي چارچوب فوق شناسايي و دسته بندي شده اند. ضمنا استراتژيهايي براي مديريت آنها ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائة الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیاًت علمی دانشگاه¬ها مطالعه موردی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)
    سیدشکور  عطائی سیدضیاءالدین  قاضی زاده فرد
    دانشگاه ها عمده ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند، در عصر کنونی دانش یک منبع کلیدی بوده و مهمترین سرمایه ی سازمان ها محسوب می-شود. با توجه به سرعت تولید دانش و تغییرات سریع محیطی، اکتساب دانش یکی از بهترین راه های تطابق دانشگاه ها با این تغییرات است. از طرفی در دانشگا چکیده کامل
    دانشگاه ها عمده ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند، در عصر کنونی دانش یک منبع کلیدی بوده و مهمترین سرمایه ی سازمان ها محسوب می-شود. با توجه به سرعت تولید دانش و تغییرات سریع محیطی، اکتساب دانش یکی از بهترین راه های تطابق دانشگاه ها با این تغییرات است. از طرفی در دانشگاه ها اعضای هیأت علمی با تجارب بیشتر در آستانه بازنشستگی می باشند، که این اعضا دارای کوله باری از دانش و تجربیات در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و مدیریت های علمی و اجرایی هستند. کسب و ذخیره و اشاعه این گنجینه گران بها کاری ارزشمند و مفید خواهد بود. این مقاله حاصل کار پژوهشی است، که به دنبال ارائه الگوی مناسب جهت اکتساب دانش از تجارب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها است. جهت تحقق این امر، افزون بر مطالعات کتابخانه ای از مطالعه میدانی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز استفاده شده است. در این مقاله، الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیأت علمی با روش توصیفی پیمایشی و با رویکرد کاربردی ارائه شده است. برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری و بین 35 نفر از خبرگان دانشگاه جامع امام حسین(ع) توزیع و پس از گردآوری آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss 85.1 محاسبه گردیده، سپس داده های آن با روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته که نتایج حاصل از آن، حاکی از تایید گام های الگو است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی
    شهره  نصری نصرابادی علیرضا  حسن زاده علی  رجب زاده
    با توسعه چشمگير فناوري اطلاعات و كاربرد‌هاي وسيع آن، افزایش وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی در فناوری‌های مورد استفاده در سازمان‌ها مدیریت اینگونه فناوری‌ها و خدمات مربوطه سخت تر شده است، بنابراین با توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک‌ها، از چکیده کامل
    با توسعه چشمگير فناوري اطلاعات و كاربرد‌هاي وسيع آن، افزایش وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی در فناوری‌های مورد استفاده در سازمان‌ها مدیریت اینگونه فناوری‌ها و خدمات مربوطه سخت تر شده است، بنابراین با توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک‌ها، از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی، نیاز به روش‌هایی برای ارزیابی کیفیت اینگونه خدمات در سازمان‌ها افزایش می‌یابد.بنابراين، در اين پژوهش مدلي جامع برای اندازه گیری دقیق تر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طريق يك بررسي گسترده ادبيات موضوع و همچنین پرسش از خبرگان این حوزه برای بررسی متغیرهای موثر بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با به کارگیری تکنیک دلفی فازی ارائه شده است.در این راستا پس از شناسایی ابعاد و شاخص‌های مربوطه،از آنجایی که مقیاس‌های سنتی نمی‌تواند ارزیابی دقیق و درستی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در شرایط عدم قطعیت ارائه کند اقدام به فازی سازی این شاخص‌ها می‌گردد و در نهایت یک سیستم خبره فازی که در برگیرنده 5 سیستم فازی همراه با طراحی یک واسط گرافیکی در نرم افزار MATLAB ارائه می‌گردد. این سیستم خبره فازی وضعیت نهایی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و هم چنین وضعیت هر یک از ابعاد اصلی اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی را نشان می‌دهد.در این مقاله کاربرد این سیستم طراحی شده در بانک سینا بررسی شده است. در نهایت با محاسبات خطاهای سیستم خبره، عملکرد مطلوب سیستم فازی طراحی شده با اطلاعات مربوط به بانک سینا تست و ارزیابی شده است و مورد تایید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان ایلام)
    مریم  نکوئی‌زاده عماد  گل‌محمدی میعاد  گل‌محمدی
    هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی در شرکت گاز استان ایلام می باشد. این تحقیق با رویکردی توصیفی- همبستگی از طریق توزیع 66 پرسشنامه بین کارکنان شرکت گاز صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه تفکراستراتژیک گل‌محمدی(1392) و پرسشنا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی در شرکت گاز استان ایلام می باشد. این تحقیق با رویکردی توصیفی- همبستگی از طریق توزیع 66 پرسشنامه بین کارکنان شرکت گاز صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه تفکراستراتژیک گل‌محمدی(1392) و پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز(2005) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری همبستگی و فریدمن استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازمیان ابعاد تفکراستراتژیک بعد خلاقیت بیشترین ضریب همبستگی را با هوش هیجانی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی
    مهناز  همتی نوعدوست گیلانی علیرضا  المئی
    سازمان‌ها بمنظور موفقیت در پیاده‌سازی و اجرای کامل راهبرد‌ها یا مدیریت عملیات خود، نیازمند ارزیابی هدفمندند. این مقاله، مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان را، برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت امتیازی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد اس چکیده کامل
    سازمان‌ها بمنظور موفقیت در پیاده‌سازی و اجرای کامل راهبرد‌ها یا مدیریت عملیات خود، نیازمند ارزیابی هدفمندند. این مقاله، مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان را، برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت امتیازی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد است)، و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (که ابزاری برای تصمیمگیری در جهت اولویتبندی دیدگاههای عملکرد چندگانه و شاخص ها و برای ایجاد یک استاندارد واحد برای رتبهبندی گزینهها می باشد)، ارائه میکند. مهمترین مزیت آن، عدم اتکا به ارزیابی صرفاً مالی و جامع الوجوه بودن آن است. نوع این پژوهش، توصیفی-استنباطی است و نمونه برداری آن بصورت سرشماری توسط پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان در سازمان انجام شد، سپس، شاخصهای کیفی با این روش تحلیلی به مقادیر کمی تبدیل و استاندارد میشوند. در نهایت مشخص شد با ارزیابی چندبعدی حاضر شاهد یافتن وزن شاخصها و در نتیجه، تاکید بر سرمایهگذاری و برنامهریزی هدفمند روی شاخصهای با اولویت بالاتر، و تمرکز بر شاخصهای با اولویت پایینتر خواهیم بود. واژگان کلیدی : اندازهگیری عملکرد، کارت امتیازی متوازن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیمگیری چندمعیاره، AHP، BSC. پرونده مقاله