• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر ترکیب سنی نیروی کار مبتني بر كارت امتيازي متوازن پويا
    میثم  جعفری سيد يوسف  اوليائي مطلق
    پديده‌ي سالمندي بر اندازه و تركيب نيروي كار ( كه نقش مهمّي در رشد اقتصادي کشورها دارد)، تأثير مي‌گذارد. كشورهاي با نرخ باروري پايين يا رو به كاهش، با افزايش بسيار كم يا حتّي ممکن است با كاهش عرضه‌ي نيروي كار مواجه باشند. كاهش تعداد شاغلا‌ن ممكن است اثرهاي منفي بر رشد اق چکیده کامل
    پديده‌ي سالمندي بر اندازه و تركيب نيروي كار ( كه نقش مهمّي در رشد اقتصادي کشورها دارد)، تأثير مي‌گذارد. كشورهاي با نرخ باروري پايين يا رو به كاهش، با افزايش بسيار كم يا حتّي ممکن است با كاهش عرضه‌ي نيروي كار مواجه باشند. كاهش تعداد شاغلا‌ن ممكن است اثرهاي منفي بر رشد اقتصادي و تأمين رفاه همگاني در سطح كلا‌ن داشته باشد. در سطح بنگاه ها نیز این موضوع در جنبه های مختلفی ازجمله افزایش هزینه های بیمه درمانی و غیبت از محل کار تا افزایش هزینه های دستمزد و همچنین رشد نرخ جدا شدن از سازمان و دانش از دست رفته خود را نشان می دهد. در این مقاله ابتدا به بررسی روند ترکیب سنی نیروی کار در ایران پرداخته می شود. سپس با بررسی اثرات این موضوع بر عملکرد بنگاه ها، با استفاده از منطق مدل کارت امتیازی متوازن و ترسیم روابط پویای اجزای آن، به بررسی اثرات این تغییرات پرداخته و به ارائه یک رویکرد استراتژیک در برنامه ریزی منابع انسانی شاغل سازمان با عنایت ویژه به ترکیب سنی نیروهای انسانی می پردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - آموزش حین خدمت منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران)
    علی  بنیادی نایینی سید محسن  اقبالی
    پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر آموزش حین خدمت بر كيفيت زندگي كاري و عملکرد در ميان كاركنان دانشگاه علم و صنعت ایران به مرحله اجرا درآمده است. در راستاي اين هدف جامعه آماري (كليه كاركنان دانشگاه علم و صنعت ایران) که 1180 نفر بودندرا به 3 گروه کارکنان خدماتی، کارکنان ادار چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر آموزش حین خدمت بر كيفيت زندگي كاري و عملکرد در ميان كاركنان دانشگاه علم و صنعت ایران به مرحله اجرا درآمده است. در راستاي اين هدف جامعه آماري (كليه كاركنان دانشگاه علم و صنعت ایران) که 1180 نفر بودندرا به 3 گروه کارکنان خدماتی، کارکنان اداری و اساتید تقسیم بندی نموده ایم و از این میان، 500 نفر از كاركنان كه به صورت تصادفي ساده از روي فهرست اسامي كاركنان دانشگاه انتخاب شده بودند، به پرسشنامه هاي تحقيق پاسخ دادند. روش پژوهش همبستگي بوده و پرسشنامه هاي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه كيفيت زندگي كاري (با 27 سوال)که بر اساس مولفه های کیفیت زندگی کاری کاسیو، مرت ون طراحی، پرسشنامه نحوه آموزش (با 19 سوال)و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان(با 12 سوال) بود. بمنظور سنجش پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است که درآن ضریب پایایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد 84/.، ضریب پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 88/. و ضریب پایایی پرسشنامه نحوه آموزش79/. حاصل شد. در این پژوهش بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین رابطه ی بین 3دسته متغیرمورد بررسی از آزمون همبستگی و بمنظوربررسی داشتن یا نداشتن تفاوت معنادار از تحلیل واریانس استفاده شده است. پژوهش حاضر نشان دهنده آن می باشد که"2 دسته متغیر کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دارای رابطه ی معناداری در سطح 014/. با آموزش کارکنان می باشند" ثانیا" متغیر کیفیت زندگی کاری دارای بالاترین تاثیر رگرسیونی و همبستگی می باشد" همچنین از مهمترین نتایج این پژوهش بدست آمدن رابطه ی معکوس میان سطح تحصیلات کارکنان سازمان و میزان تمایل آنان به آموزش درون سازمانی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارايه ابزار اندازه گيري دانايي محوري در بخش علم وفناوري در راستاي سند چشم انداز
    محمد  محمودی میمند علی  ربیعی محمدمهدی  پرهیزگار سیدجواد میرامینی
    مطابق سند چشم انداز"ایران کشوري است دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم" "برخوردار از دانش پیشرفته،توانا درتولید علم وفناوری”است .روش مو چکیده کامل
    مطابق سند چشم انداز"ایران کشوري است دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم" "برخوردار از دانش پیشرفته،توانا درتولید علم وفناوری”است .روش مورد استفاده درپژوهش حاضر، روش تحليل محتوا ،تحلیل متمرکز بر معنا،گروه کانونی و مصاحبه مي باشد كه در چند مرحله انجام شده است. ابتدا شاخص هاي مختلف فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي ،سياسي ،علمي ،مالي، مجموعا 2100 شاخص شناسايي شد. پس از تجزيه وتحليل آنها ، تعداد 1178 شاخص صرفا علمی ؛ در 20 گروه مختلف استخراج و طبقه بندي گردید . ازبين اين شاخص ها براساس شیوه های تحلیلی متمرکز بر معنا تعداد 313 شاخص مرتبط با موضوع تحقيق مورد توجه قرار گرفت و در نهايت با روش گروه كانوني ازبين شاخص هاي موردنظر40شاخص مربوط به دانايي محوري شناسايي و براساس فراواني هريك اولويت بندي شد.براساس يافته هاي تحقيق شاخص ها در سه سطح انسان دانا ، سازمان دانا وجامعه دانا طبقه بندي گرديدند. به نظر مي رسد نتايج اين پژوهش مي تواند به عنوان ابزاري كه قدرت برازش داشته ،جهت اندازه گيري دانايي محوري در بخش علم وفناوري كشور در راستاي سند چشم انداز استفاده گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - برنامه‌ریزی تولید ادغامی شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری
    سید محمد‌علی  خاتمی فیروز‌آبادی وحید  پیری
    در عصر حاضر، موفقیت سازمان‌ها در گرو برنامه‌ریزی است. هدف از برنامه‌ریزی میان‌مدت تولید، استفاده مطلوب از منابع‌انسانی، تجهیزات و ظرفیت به منظور تأمین تقاضا در طول یک دوره معین است. همواره در سازمان‌ها اهداف متعدد و بعضاً متعارضی در زمینه برنامه‌ریزی وجود دارد که این ام چکیده کامل
    در عصر حاضر، موفقیت سازمان‌ها در گرو برنامه‌ریزی است. هدف از برنامه‌ریزی میان‌مدت تولید، استفاده مطلوب از منابع‌انسانی، تجهیزات و ظرفیت به منظور تأمین تقاضا در طول یک دوره معین است. همواره در سازمان‌ها اهداف متعدد و بعضاً متعارضی در زمینه برنامه‌ریزی وجود دارد که این امر استفاده از مدل‌های انعطاف‌پذیری که بتوانند این شرایط را در نظر بگیرند را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. از سوی دیگر، مدل‌های برنامه‌ریزی تولید باید به گونه‌ای طراحی شوند که توانایی مواجهه با عدم‌اطمینان و کمبود اطلاعات را دارا باشند. تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری روشی است که هم امکان در نظر گرفتن اهداف متعدد و متعارض و هم امکان مواجهه با عدم‌اطمینان و کمبود اطلاعات را دارا می‌باشد. در این پژوهش به منظور تهیه برنامه میان‌‌مدت تولید در شرکت لوله و ماشین ‌سازی ایران از مدل برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد ارزش ويژه برند در آموزش عالي (مورد مطالعه دانشگاه پيام نور)
    میرزا حسن  حسینی رومينا  فرهادي نهاد
    هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند در آموزش عالي مي باشد. از جامعه آماري تحقيق که دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور تهران بوده اند، نمونه 423 نفر انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در نهايت داده های حاصل از 304 دا چکیده کامل
    هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند در آموزش عالي مي باشد. از جامعه آماري تحقيق که دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور تهران بوده اند، نمونه 423 نفر انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در نهايت داده های حاصل از 304 دانشجو با استفاده از نرم افزارهاي Spss18و Amos18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه از ميان عناصر بعد آگاهي از برند در مدل تحقيق، اشتهار داراي تأثير مستقيم و معناداري بر روي ارزش ويژه برند دانشگاه مي باشد. همچنين از ميان ابعاد تصوير ذهني از برند، ارزش ادراكي و خدمات پس از فروش از بعد ويژگي هاي خدمت، شخصيت برند از بعد ويژگي هاي نمادين و در نهايت ارتباطات بين المللي از بعد ويژگي هاي عرضه كننده خدمت، تأثيرات مثبتي بر روي ارزش ويژه برند دانشگاه پيام نور دارند. بدين ترتيب با توجه به نتايج، به ترتيب ابعاد ويژگي هاي خدمت و ويژگي هاي عرضه كننده خدمت داراي بيشترين و كمترين تأثير بر ارزش ويژه برند دانشگاه هستند. بعلاوه، در تحقيق حاضر پيشنهادات كاربردي به مسئولين دانشگاه پيام نور جهت ارتقاي ارزش ويژه برند اين دانشگاه ارائه شده است. پرونده مقاله