• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش ويژگي¬هاي صنعتي درانتخاب شيوه¬هاي ¬مديريت منابع انساني و تقویت سرمايه اجتماعي سازمانی درکشور ایران
    سید محسن اقبالی علیرضا علی احمدی
    بسياري از دانشمندان علم منابع انساني و مديريت توليد، دهه ي آينده را دهه منابع انساني ناميده اند. در اين پژوهش بدنبال ارتباط شيوه هاي مديريت منابع انساني در راستای تقویت سرمايه ي اجتماعي سازمان و نقش تعديل کننده ي مشخصه هاي صنعتي بر روي آنها مي باشيم. بر اساس مطالعه اي ک چکیده کامل
    بسياري از دانشمندان علم منابع انساني و مديريت توليد، دهه ي آينده را دهه منابع انساني ناميده اند. در اين پژوهش بدنبال ارتباط شيوه هاي مديريت منابع انساني در راستای تقویت سرمايه ي اجتماعي سازمان و نقش تعديل کننده ي مشخصه هاي صنعتي بر روي آنها مي باشيم. بر اساس مطالعه اي که روي 30 شرکت برتردر صنايع مختلف در کشور ايران انجام گرفت، نتايج نشان داد که شيوه هاي مديريتي که روي تسهيل ارتباط ميان کارکنان تمرکز مي کنند، دررابطه با سرمايه ي اجتماعي سازمان بسيار مثبت تر و کاراتر مي باشند. همچنين سبب ارتباط قويتري براي شرکت هاي فعال در صنايع با پيچيدگي پايين تر مي شوند. نتايج نشان دادکه شدت دانش به خودي خود هيچ تاثير تعديل کننده اي ندارد و فقط به نظر مي رسد، وجود آن جهت پيوستن به مقررات صنعتي و نفوذ و اتصال آن با شيوه هاي مديريت منابع انساني و سرمايه ي اجتماعي سازماني لازم است. يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل هاي آماري نشان مي دهد که شيوه هاي مديريت منابع انساني اثر مثبت و با شدت بالايي بر روي سرمايه اجتماعي سازماني در صنايعي با حيطه ي کنترل پايين تر دارد. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع تحقيقات توصیفی-پیمایشی بوده و جمع آوري اطلاعات به صورت هاي کتابخانه اي- اسنادي و پرسشنامه اي- ميداني صورت گرفته است. بمنظور تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر احساس مشتری بر ویژگی‌های محصول با رویکرد مهندسی کانسی
    غلامرضا  هاشم زاده محمدرضا بهرامی
    امروزه تولیدکنندگان باوجود رقابت‌های شديد جهت افزایش کیفیت و تأمین نظرات مشتریان خود در کنار کاهش هزینه نيازمند طراحی و ساخت محصولاتي می‌باشند كه در آن به عواطف و احساسات حقیقی کاربران توجه شده باشد. مهندسی کانسی یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای ارتقاء کیفیت محصول و رضایت چکیده کامل
    امروزه تولیدکنندگان باوجود رقابت‌های شديد جهت افزایش کیفیت و تأمین نظرات مشتریان خود در کنار کاهش هزینه نيازمند طراحی و ساخت محصولاتي می‌باشند كه در آن به عواطف و احساسات حقیقی کاربران توجه شده باشد. مهندسی کانسی یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای ارتقاء کیفیت محصول و رضایت مشتریان است که توجه ویژه‌ای بر احساسات آن‌ها در مورد محصول دارد. این مقاله ضمن معرفی مهندسی کانسی و تکنیک‌های مرتبط با آن به دنبال تبدیل احساسات و تأثیرات عاطفی بر پارامترهای طراحی بوده و ضمن بررسی مطالعات پیشین از طریق مصاحبه با مشتریان خمیردندان مریدنت، 83 لغت کانسی كه معرف احساسات مشتريان از محصول بوده شناسايي و پس از غربالگری، 23 لغت تأثيرگذار بر احساس مشتريان را در سه بخش ویژگی‌های ذاتی، ظاهري و عوامل قابل‌کنترل، جهت دستيابي به ضرايب اهميت معقول تر در روش ANP تقسیم‌بندی نموده است سپس با روش ANP و DIMATEL لغات کانسی توسط خبرگان سازمان رتبه‌بندی كه درنتیجه ویژگی‌های ذاتی مهم‌تر قلمداد شدند. در مرحله بعد جهت بررسی نقاط قوت و ضعف ازنظر مشتریان، خمیردندان مریدنت با محصولات مشابه 3 رقیب اصلی با استفاده از تکنیک ANP مقایسه و درنهایت، وزن و ميزان اهميت نهايي معيارها تعيين گرديد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تأثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران)
    ماهرخ  مختاران
    هدف از انجام اين مطالعه آن است که با مروري بر ادبيات پژوهشي موجود در حوزه سيرت مديران و تعهد سازماني، مدلي رگرسيوني براي بررسي تاثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان تدوين گردد. مدل پيشنهادي پژوهش بر اساس روابط موجود ميان متغيرهاي پژوهش و بر اساس يافته هاي محقق چکیده کامل
    هدف از انجام اين مطالعه آن است که با مروري بر ادبيات پژوهشي موجود در حوزه سيرت مديران و تعهد سازماني، مدلي رگرسيوني براي بررسي تاثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان تدوين گردد. مدل پيشنهادي پژوهش بر اساس روابط موجود ميان متغيرهاي پژوهش و بر اساس يافته هاي محققان پيشين تدوين شده و با استفاده از رگرسيون چندگانه به روش ريج مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان گمرک جمهوري اسلامي ايران بوده است. به منظور جمع آوري داده ها، مطالعه اي ميداني روي نمونه اي شامل 106 نفر از جامعه انجام شد. داده هاي حاصل نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تحليل شد. يافته ها نشان مي دهد که ابعاد سيرت مديران (صداقت، شور و اشتياق، شجاعت، غمخواري، شوخ طبعي، تواضع و حکمت) تأثير مثبت و معني داري بر تعهد سازماني کارکنان دارد. همچنين، مشخص شد که ابعاد صداقت، حکمت، شوخ طبعي، تواضع، شور و اشتياق، غمخواري، و شجاعت به ترتيب بيشترين تأثير را بر تعهد سازماني کارکنان داشته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی معماری پایگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردی: فرش دستباف نایین)
    مهدی  کبیری نایینی سمیرا  عرب بافرانی
    پایگاه دانش قلب سیستم مدیریت دانش است و وظیفه‌ی ذخیره‌سازی و کدگذاری دانش و تخصص افراد برای انتشار و به اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری با حداقل هزینه در مواقع لزوم را برعهده دارد. نوشتار حاضر از لحاظ نظری، مطالعه موردی و از نظر هدف از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل چکیده کامل
    پایگاه دانش قلب سیستم مدیریت دانش است و وظیفه‌ی ذخیره‌سازی و کدگذاری دانش و تخصص افراد برای انتشار و به اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری با حداقل هزینه در مواقع لزوم را برعهده دارد. نوشتار حاضر از لحاظ نظری، مطالعه موردی و از نظر هدف از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل دست‌اندرکاران فرش دستباف نایین در سراسر کشور بوده‌اند که در تمامی حوزه‌های فعالیت فرش دستباف از دانش و اطلاعات کافی برخوردارند. جامعه آماری متخصصین مورد نظر 110 نفر بود که 86 نفر به روش نمونه‌گیری هدفدار و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار‌هایی که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: مصاحبه با خبرگان فرش و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ابعاد دانشی حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه‌‌ها. داده‌های آماری با روش‌های توصیفی و استنباطی و آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد میان ابعاد دانشی مطرح در هر حوزه شامل رنگرزی، نقشه‌کشی، چله‌کشی، بافت و تجارت، به‌طور معنادارای تفاوت وجود داشته و برخی از ابعاد دانشی در هر حوزه نسبت به ابعاد دانشی دیگر از اولویت برخوردارند و آگاهی بیش‌تر در زمینه این ابعاد دانشی جهت افزایش کارآیی و موفقیت افراد ضروری می نماید. بر اساس اولویت‌بندی ابعاد دانشی هر حوزه توسط آزمون فریدمن، پایگاه دانشی برای ذخیره‌سازی دانش حوزه‌های مختلف فرش دستباف معماری شده است. پایگاه دانش معماری شده به صورت باز با قابلیت به‌روز رسانی و ویرایش، مبتنی بر وب و سیستم محور بوده و توسط شرکت فرش ایران مدیریت می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با توجه به نقش تعدیلی خودپنداره سازمانی
    هاجر براتی حمیدرضا عریضی
    پذیرش شغل از سوی کارمند مبتنی بر عوامل مربوط به سازمان و شغل است. به نظر می رسد عواملی مانند مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی بر این متغیر موثر باشند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با تو چکیده کامل
    پذیرش شغل از سوی کارمند مبتنی بر عوامل مربوط به سازمان و شغل است. به نظر می رسد عواملی مانند مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی بر این متغیر موثر باشند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با توجه به نقش تعدیلی خودپنداره سازمانی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 120 نفر بود که به روش در دسترس انتخاب شدند و در گروه های آزمایشی گمارده شدند. برای دستکاری تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه از متن های کوتاه استفاده شد. خودپنداره سازمانی و پذیرش شغل با استفاده ازابزارهای خودگزارشی سنجیده شدند. برای تحلیل داده ها آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که خودپنداره سازمانی در رابطه مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه با پذیرش شغل نقش تعدیلی را ایفا می‌کنند. با توجه به نتایج برای افزایش پذیرش شغل، سازمان‌ها باید بر اساس خودپنداره سازمانی در متغیرهای سازمانی یعنی مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه مداخله کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مدیریت محیط" : تحلیل عوامل سازگاری سازمانی با محیط بیرونی
    سید محمد  میرکمالی عباس  منوریان حمید فرهادی راد
    هدف اصلی این مقاله مطالعه و بررسی نقش "مدیریت محیط" به عنوان یکی از عوامل موثر بر سازگاری سازمانی دانشگاه های دولتی شهر تهران با محیط بیرونی تأثیر دارند، می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشگاههای دولتی شهر تهران بوده و داده های مورد نیاز بر اساس یک رویکرد آمیخته (روش ت چکیده کامل
    هدف اصلی این مقاله مطالعه و بررسی نقش "مدیریت محیط" به عنوان یکی از عوامل موثر بر سازگاری سازمانی دانشگاه های دولتی شهر تهران با محیط بیرونی تأثیر دارند، می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشگاههای دولتی شهر تهران بوده و داده های مورد نیاز بر اساس یک رویکرد آمیخته (روش تحقیق کمی و کیفی) استخراج، آزمون و تحلیل شده اند. در بخش کیفی بعد از تحلیل محتوای اسناد علمی و تحقیقات مرتبط، با اساتید آموزش عالی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شده و سپس در بخش کمی با استفاده از روش دلفی اجماع کلی بین نظرات اندیشمندان حاصل شده است. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه ها به روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزارهایSPSS , Smart PLS تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه نشان می دهد که 9 عامل سازمانی در مجموع 55/70 درصد واریانس سازگاری سازمانی دانشگاه را تبیین می کنند. از بین متغیرها ومولفه های مورد نظر "مدیریت محیط" مهمترین عامل بوده وبه تنهایی10 درصد واریانس سازگاری دانشگاه با محیط بیرونی را تبیین می کند. سازه "مدیریت محیط" توسط پنج نشانگر آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که این متغیرها در مجموع می توانند 71/77 درصد واریانس سازه "مدیریت محیط" را تبیین کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تاثیر رهبري تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی
    فخریه حمیدیان پور
    تحولات جدید در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک، که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست، به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کند، انتقال یافته است چکیده کامل
    تحولات جدید در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک، که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست، به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کند، انتقال یافته است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و کلیدی بودن عامل فرهنگ در انجام این امر موجب شد تا در این مقاله تاثیر رهبری تحول آفرین را بر روی فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار داده و چارچوبی مفهومی در این زمینه ارائه نمائیم.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت مواد غذایی آفتاب درخشان فارس می باشد که برابر با 70 نفر می باشند.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین سبک رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت آفتاب درخشان فارس رابطه معنی داری وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات يزد
    هدف اين مقاله شناسايي برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت مستعدين سازماني در صنعت منسوجات يزد است. ابتدا براي شناسايي افراد با استعداد از رويکرد موضوعي، گرايش انحصاري و روش نمونه گيري هدفمند استفاده شد. براي تشکيل خزانه استعداد با توجه به رويکرد و روش نمونه چکیده کامل
    هدف اين مقاله شناسايي برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت مستعدين سازماني در صنعت منسوجات يزد است. ابتدا براي شناسايي افراد با استعداد از رويکرد موضوعي، گرايش انحصاري و روش نمونه گيري هدفمند استفاده شد. براي تشکيل خزانه استعداد با توجه به رويکرد و روش نمونه گيري ذکر شده، سازمانهايي انتخاب شدند که در پنج سال گذشته، جزء واحدهاي نمونه استان و يا صادر کننده نمونه بودند. سپس براي کشف طرق متفاوتي که افراد با استعداد پديده نگهداشت را درک مي کنند، استراتژي پديدارنگاري به کار گرفته شد. بعد از برگزاري 22 مصاحبه نيمه ساختاريافته با افراد با استعداد اشباع نظري صورت گرفت. نتايج تجزيه و تحليل نشان دهنده ي چهار سطح مؤثر بر نگهداشت از ديدگاه افراد با استعداد است. اين چهار سطح عبارتند از سطح فرد، شغل، گروه و سازمان. همچنين برداشت هاي متفاوت افراد با استعداد نشان دهنده هيجده طبقه توصيفي متفاوت نسبت به پديده نگهداشت است. با توجه به اين سطوح و طبقات توصيفي به دست آمده، فضاي نتيجه که در واقع الگوي برداشت افراد با استعداد نسبت به پديده نگهداشت در سازمان است، ترسيم گرديد. پرونده مقاله