• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار زیست محیطی کارکنان نقش میانجی جو روانی سبز
    مجتبی فرخی سید محسن علامه زینب امیری
    مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان ها به یک موضوع مهم تبدیل شده است. مدیریت منابع انسانی سبز برای بهبود رفتار زیست محیطی کارکنان موثر است. هدف از این مطالعه تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز، بر رفتار زیست محیطی کارکنان با نقش میانجی جو رونای سبز می باشد. روش پژوهش از نظر چکیده کامل
    مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان ها به یک موضوع مهم تبدیل شده است. مدیریت منابع انسانی سبز برای بهبود رفتار زیست محیطی کارکنان موثر است. هدف از این مطالعه تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز، بر رفتار زیست محیطی کارکنان با نقش میانجی جو رونای سبز می باشد. روش پژوهش از نظر هدف و شیوه گردآوری داده ها به ترتیب کاربردی و توصیفی ـ پیمایشی می باشد. جامعه آماری را کارکنان و مدیران شعب بانک مسکن شهر اصفهان تشکیل می دهند. جحجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای سنجش روایی از روش های روایی همگرا، واگرا و محتوی و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. جهت بررسی فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارزیست محیطی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در بررسی نقش میانجی جوروانی سبز در تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر بر رفتار زیست محیطی کارکنان مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی سبز بر جو روانی سبز و جو روانی سبز بر رفتارهای زیست محیطی تاثیر دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل پیشران‌ها و پیامدهای اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین با استفاده از مدل ساختاری تفسیری بر اساس رویکرد تحلیل محتوا
    امین مسعود  بخشی موحد محمدتقی رضوان هادی مختاری
    با توجه به افزایش شدت رقابت، توجه به فناوری‌های نوین در زنجیره تأمین ضروری ‌است. در عصر حاضر اینترنت اشیا از مهم‌ترین ابزارهای نوآورانه به‌حساب می‌آید. ایجاد عوامل مناسب به‌منظور عملیاتی‌سازی اینترنت اشیاء سبب توسعه‌ی عملکرد زنجیره تأمین می‌شود. به همین علت شناسایی مولف چکیده کامل
    با توجه به افزایش شدت رقابت، توجه به فناوری‌های نوین در زنجیره تأمین ضروری ‌است. در عصر حاضر اینترنت اشیا از مهم‌ترین ابزارهای نوآورانه به‌حساب می‌آید. ایجاد عوامل مناسب به‌منظور عملیاتی‌سازی اینترنت اشیاء سبب توسعه‌ی عملکرد زنجیره تأمین می‌شود. به همین علت شناسایی مولفه‌های اثرگذار در جهت استفاده از این فناوری و همچنین آگاهی از نتایج اثربخش آن، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تحلیل پیشران‌ها و پیامدهای اینترنت اشیا در زنجیره تأمین است. این تحقیق از دو فاز کیفی و کمّی و با رویکرد آمیخته انجام می‌شود. جامعه آماری فاز کیفی، مقالات داخلی و خارجی و جامعه آماری فاز کمّی اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعتی است. شیوه‌ی نمونه‌گیری قضاوتی و حجم نمونه آماری در فاز کیفی، 22 مقاله و در فاز کمی 10 نفر است. روش گردآوری داده‌های کیفی روش کتابخانه‌ای و در داده‌های کمّی استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته است. از روش تحلیل محتوای عرفی قراردادی برای بخش کیفی و از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای تحلیل بخش کمّی استفاده خواهد شد. نتایج تحلیل محتوا بیانگر هشت دسته پیشران شامل سرمایه فرهنگی، سرمایه مالی، سرمایه‌ انسانی، سرمایه ذهنی، سرمایه ارتباطی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تسهیلات قانونی و قابلیت‌های محیطی و همچنین هفت پیامد اصلی شامل عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی، عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد تجاری، عملکرد تولید و عملیات، عملکرد سیستم اداری و رشد و توسعه‌ی عملکرد است. در بخش پیشران‌ها زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و در بخش پیامدها عملکرد اقتصادی با بیشترین تأثیر بر سایر متغیرها به‌عنوان متغیرهای کلیدی مدل‌های ساختاری تفسیری شناسایی شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - آسیب‌شناسی خدمات عمومی نوین در کنار خط‌مشی‌های رفاه با روش فراترکیب (مورد مطالعه حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
    محمدرضا ربیعی مندجین علیرضا امیرکبیری سید مرتضی  زرگر
    همانطور که اکثر محققان و پژوهشگران رشته مدیریت دولتی اذعان نظر دارند، در حال گذر از اداره امور عمومی نوین به خدمات عمومی نوین و تکامل این فرایند در کشورمان هستیم. اما برخی از نقطه نظرات و دیدگاه‌ها، هنوز در مرحله سنتی قرار گرفته‌اند و به اکمال مطلوب نرسیده‌اند. به نحوی چکیده کامل
    همانطور که اکثر محققان و پژوهشگران رشته مدیریت دولتی اذعان نظر دارند، در حال گذر از اداره امور عمومی نوین به خدمات عمومی نوین و تکامل این فرایند در کشورمان هستیم. اما برخی از نقطه نظرات و دیدگاه‌ها، هنوز در مرحله سنتی قرار گرفته‌اند و به اکمال مطلوب نرسیده‌اند. به نحوی که برای مخاطبان و دریافت‌کنندگان خدمات، نوع و سطح ارائه خدمات مبهم و بی‌نتیجه هستند. پژوهش حاضر در تلاش است با رویکرد آسیب‌شناسانه عدم انطباق خدمات عمومی در کنار خط‌مشی‌های رفاه را با وضعیت و شرایط مطلوب ارائه و بیان دارد. بدین منظور روش این پژوهش تحلیلی و کیفی انتخاب شد و با استفاده از روش فراترکیب مفاهیم و کد‌های مدنظر از بین 32 مقاله استخراج گردید. منابع جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، تحقیقات صورت گرفته و تئوری‌محور می‌باشند. بعد از استخراج کدها، کنکاش و مشورت با گروه کانونی 15 نفره صورت پذیرفته و در ادامه بعد از تائید روایی محتوا، این نشانگرها بین 31 نفر از خبرگان حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع گردید تا حد مطلوبشان تائید گردند. در نهایت برای تعیین وضعیت موجود، از جامعه آماری مراجعه‌کننده به حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعداد 350 نفر پرسشنامه توزیع گردید، تا وضعیت دریافت خدمات و آنچه که موجود است مورد سنجش قرار گیرد. یافته‌ها حاکی از اختلاف نظر بین خبرگان و مدیران حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی با دریافت‌کنندگان خدمات و مردم می‌باشد. بنابراین هم‌چنان با جامعه و حاکمیت آرمانی در ارائه خدمات عمومی نوین بسیار فاصله داریم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تدوین و تبیین الگوی طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش فراترکیب
    حسام الدین رحمانی باروجی علیرضا علی احمدی میرزا حسن حسینی محمدمهدی  پرهیزگار
    اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای رویارویی با اقتصاد وابسته و در پاسخ به تحریم‌های استکبار جهانی علیه ایران، توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع گردیده است. اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تهدید‌های خارجی، جلوگیری از بحران‌ها و بازنگری در چکیده کامل
    اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای رویارویی با اقتصاد وابسته و در پاسخ به تحریم‌های استکبار جهانی علیه ایران، توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع گردیده است. اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تهدید‌های خارجی، جلوگیری از بحران‌ها و بازنگری در ساختارها و سامانه‌های ناکارآمد فعلی اقتصادی است. در اقتصاد مقاومتی تلاش بر کاهش وابستگی ها و استفاده حداکثری از مزیتهای تولید داخل است. از اینرو، ضروری است مدل‌های کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی ایران بر اساس این رویکرد بازطراحی شود. در این راستا، این تحقیق چارچوب مفهومی، ابعاد و اجزای مدل کسب و کار مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاوتی را تدوین و تبیین نموده است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی و روش تحقیق مورد استفاده در آن فراترکیب است که از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی تبعیت نموده است. در گام نخست، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ، همچنین مقالات و مجموعه تحقیقات پیرامون مفاهیم تاب‌آوری و مدل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر به دﻗﺖ ﮔﺮدآوري و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ شد. سپس، ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شد. در ادامه عوامل اثرگذار بر طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناسایی شد. بدین منظور 32 پژوهش که به طور مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط بودند انتخاب و از طریق نرم افزار MAXQDA مورد واکاوی قرار گرفتند و 169 کد، شناسایی شد. در مرحله بعد، پس از دسته بندی کدهای مشابه، در نهایت 34 عنوان کد در قالب 9 موضوع انتخاب و در چارچوب مدل مفهومی پژوهش ارائه شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائه مدل ساختاری فرآیند پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری فازی
    محمدحسین  کبگانی
    مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قوی که نقش عوامل انسانی را به عهده دارد، میتواند به سازمان ها برای انجام مسئولیت های اجتماعی خویش در راستای حفظ محیط زیست کمک شایانی نماید.از اینرو این صنایع همزمان با توسعه کمی در ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیت محصولات خود دنبال چکیده کامل
    مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قوی که نقش عوامل انسانی را به عهده دارد، میتواند به سازمان ها برای انجام مسئولیت های اجتماعی خویش در راستای حفظ محیط زیست کمک شایانی نماید.از اینرو این صنایع همزمان با توسعه کمی در ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیت محصولات خود دنبال کاهش آلودگی زیست محیطی و تبدیل شدن به یک سازمان سبزمی باشند. این پژوهش با هدف بررسی سیستماتیک پژوهش‌های پیشین حوزه مدیریت منابع انسانی سبز، و همچنین شناسایی عناصر کلیدی و ارائه مدل ساختاری جهت پیاده سازی فرایند مدیریت منابع انسانی سبزدر صنایع شیمیایی و پتروشیمی استان بوشهر صورت پذیرفته است.بامطالعه ادبیات موضوعی و بهره گیري از رویکرد تحلیل محتواي متنی تعداد شش شاخص اساسی احصا شد که جهت بومی سازي آنها به منظور پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز در صنایع شیمیایی و پتروشیمی از تکنیک دلفی در سه دور استفاده گردید. جامعه آماري تحقیق را مدیران وکارشناسان آشنابه موضوع و شاغل درحوزه صنایع پتروشیمی تشکیل دادند . جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جهت طراحی مدل ساختاري شاخصهای موثربرای پیاده سازی فرایند مدیریت منابع انسانی سبز از رهیافت مدلسازي ساختاري تفسیري در محیط فازي جهت مدیریت ابهامات زبانی درقضاوت ها بهره گرفته شد. نتایج مدلسازي و تحلیل میک مک نشان داد که شاخص های فردی, گروهی و سازمانی جزء شاخص های اساسی و نفوذي در حوزه مدیریت منابع انسانی سبزا به شمار می آید؛ از اینرو به مدیران پیشنهاد می گردد که بر این دسته از شاخص ها تاکید و توجه بیشتر داشته باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزیابی سیاست¬های اجرای به هنگام پروژه¬های عمرانی زیرساختی دولتی ایران با استفاده از پویایی¬شناسی سیستم (SD)
    مهرداد  حاجی اسماعیلی علی محمد احمدوند مرضیه صمدی فروشانی
    هدف: از چالش های عمده در مدیریت پروژه های عمرانی عدم درک مکانیسم هایی است که باعث تاخیر در ساخت وساز می شود. در این میان پروژه های عمرانی زیرساختی دولتی از موقعیت پیچیده تری برخوردار هستند به طوری که موفقیت در اجرای به هنگام یک پروژه عمرانی در چارچوب قوانین دولتی از بزر چکیده کامل
    هدف: از چالش های عمده در مدیریت پروژه های عمرانی عدم درک مکانیسم هایی است که باعث تاخیر در ساخت وساز می شود. در این میان پروژه های عمرانی زیرساختی دولتی از موقعیت پیچیده تری برخوردار هستند به طوری که موفقیت در اجرای به هنگام یک پروژه عمرانی در چارچوب قوانین دولتی از بزرگترین اهداف و دغدغه های مدیران و عوامل درگیر این نوع پروژه ها محسوب می شود. روش شناسی: برای این منظور ابتدا ادبیات و پیشینه مورد بررسی قرار گرفت و طی مصاحبه نیمه ساختار یافته و با مشارکت کنندگان پژوهش، عوامل موثر بر اجرای به هنگام پروژه عمرانی دولتی ایران شناسایی گردید. در ادامه مدل پویایی سیستم اجرای به هنگام پروژه عمرانی طراحی و با استفاده از داده های پروژه عملیات زیرسازی قطعه اول راه آهن مبارکه، سفیددشت، شهرکرد شبیه سازی در افق زمانی پروژه به انجام گردید. یافته‌ها: پس از اعتبارسنجی؛ با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل پویایی سیستم، سیاست های بهره برداری به هنگام پروژه عمرانی در سه استراتژی تامین منابع مالی پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه و پاسخگویی ذینفعان پروژه شناسایی گردید. در ادامه با سیاست های منتخب ترکیبی نیز طراحی و بروی مدل اعمال گردید. مبتنی بر مقایسه رفتار متغیرهای کلیدی مدل؛ سیاست منتخب ترکیبی شامل: 1-افزایش پاسخگویی دولت و تخصیص بودجه به طرح های عمرانی زیرساختی دولتی اولویت دار؛ 2-کاهش تاخیر در پرداخت های پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی مبتنی بر پیگیری تخصیص اعتبار پروژه؛ 3-افزایش کارآمدی امکان سنجی و مطالعات پایه و زمان بندی واقع بینانه پیشرفت پروژه بر مبنای منابع و توانمندی های در دسترس؛ 4-ایجاد مکانیزم های حل مناقشات و برگزاری جلسات مستمر ماهیانه ارکان پروژه و 5-افزایش پاسخگویی به مطالبات مردمی با افزایش تعامل مقامات محلی پرونده مقاله