• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی تاثیر ادراک کارکنان از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، بر غرور سازمانی و تعهد خدمت به مشتری
    الهه  منیشداوی سید مهدی میرمهدی فتانه یاراحمدی
    امروزه در سازمان‌ها، عدم احساس مسئولیت در قبال مشتریان مانع از خدمت مؤثر به ایشان می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک کارکنان از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، بر غرور سازمانی و تعهد خدمت به مشتری در سازمان تأمین اجتماعی استان اهواز است. این پژوهش کاربردی و از چکیده کامل
    امروزه در سازمان‌ها، عدم احساس مسئولیت در قبال مشتریان مانع از خدمت مؤثر به ایشان می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک کارکنان از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، بر غرور سازمانی و تعهد خدمت به مشتری در سازمان تأمین اجتماعی استان اهواز است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است جامعه آماری این پژوهش210 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان است. که برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار گرفته شد و تعداد نمونه 126 نفر برآورد شد. نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در این پژوهش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پزوهش پرسشنامه است. روایی پرسشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با محاسبه آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش، برای بررسی و آزمون فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Pls2 و Spss 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان داد مسئولیت اجتماعی بر غرورسازمانی تأثیر مثبت و معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری دارد. همچنین نشان داد از میان ابعاد مسئولیت اجتماعی، مسئولیت حقوقی و مسئولیت بشردوستانه از بالاترین اهمیت برخوردار است. هم‌‌‌‌‌‌چنین نتایج پژوهش نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده آن است که مسئولیت اجتماعی و تعهد خدمت به مشتری هم تأثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت غرورسازمانی بر تعهد خدمت به مشتری هم تأثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - پدیده دوستی در محل کار و شدت اخلاقی کارکنان در شرکت های داروسازی
    مجتبی فرخی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد دوستی در محل کار بر شدت اخلاقی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران شرکت‌های داروسازی شهر اصفهان بودند، که تعداد آنها در سال 1401، 1850 نفر بود که از این تع چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد دوستی در محل کار بر شدت اخلاقی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران شرکت‌های داروسازی شهر اصفهان بودند، که تعداد آنها در سال 1401، 1850 نفر بود که از این تعداد 322 نفر به روش نمونه گیری دردسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش شامل 7 فرضیه می باشد كه براي بررسي اين فرضيات از پرسشنامه استاندارد 24 سؤالی استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از نرم افزارهایSPSS 22 و AMOS 22 استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که دوستی در محل کار با مقدار 64/0 بر شدت اخلاقی تأثیر معناداری دارد؛ دوستی در محل کار با مقدار 41/0 بر اهمیت پیامد تأثیر معنا داری دارد؛ دوستی در محل کار با مقدار 49/0 بر توافق اجتماعی تأثیرگذار است؛ دوستی در محل کار با مقدار 41/0 بر مجاورت؛ دوستی در محل کار با مقدار 37/0 بر تمرکز اثر؛ دوستی در محل کار با مقدار 46/0 بر فوریت زمانی و دوستی در محل کار با مقدار 32/0 بر احتمال اثر تأثیر معنا داری دارد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزیابی کارایی سازمان با استفاده از مدل تلفیقی EFQM و تحلیل پوششی داده های شبکه ای
    علیرضا خسروی محمد فلاح سید اسماعیل نجفی
    استقرار سیستم های مدیریتی نوین از مهم ترین گام ها برای تعالی سازمانها می باشد. مدل تعالی سازمانی EFQM از جمله فنونی است که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده است و امروزه بسیاری از سازمانها به دنبال پیاده سازی این مدل در عرصه مدیریتی خود می باشند. با توجه به اهمیت ارزیابی چکیده کامل
    استقرار سیستم های مدیریتی نوین از مهم ترین گام ها برای تعالی سازمانها می باشد. مدل تعالی سازمانی EFQM از جمله فنونی است که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده است و امروزه بسیاری از سازمانها به دنبال پیاده سازی این مدل در عرصه مدیریتی خود می باشند. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد در راستای دستیابی به عملکرد برتر و ارتقای سطح بهره وری سازمان، در این مقاله یک مدل تلفیقی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و تحلیل پوششی داده های شبکه ای (Network DEA) برای ارزیابی عملکرد سازمان پیشنهاد شده است. برای این منظور ابتدا مدل تعالی سازمانی EFQM به صورت یک سیستم چهار مرحله ای که شامل رهبری (مرحله اول)، فعالیت های مربوط به کارکنان، خط مشی و استراتژی و مشارکت (مرحله دوم)، فرایندها (مرحله سوم) و نتایج (مرحله چهارم) در نظر گرفته شده است. سپس با توجه به 32 زیر معیار موجود در مدل تعالی EFQM، متغیرهای ورودی و خروجی برای هر یک از این 4 مرحله تعیین شده است و بر این اساس فرم ریاضی مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای این سیستم چهار مرحله ای توسعه داده شده است. مدل EFQM-Network DEA پیشنهادی قادر است که کارایی کلی سازمان و کارایی هر یک از مراحل مدل تعالی EFQM را برای سازمان محاسبه کند. در انتها، مدل پیشنهادی در قالب یک مطالعه موردی برای ارزیابی واحدهای سازمانی پیاده سازی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی الگوی کاهش آنتروپی رفتاری کارکنان اداری دادگستری با تمرکز بر مدل سه شاخگی
    مریم قلی زاده محمد علی سرلک ابراهیم مهرانفر
    یکی از مسائل امروزه ی سازمانها، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است. آنتروپي یک درجه از اختلال در هر سيستمي است که طبق قانون دوم ترمودیناميک آنتروپي در طي زمان افزایش مي¬یابد. در رفتار انسان نيز ممکن است اختلال¬هایي ایجاد شود که از ثبات خارج شده و به سمت بي¬ثباتي حرکت کن چکیده کامل
    یکی از مسائل امروزه ی سازمانها، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است. آنتروپي یک درجه از اختلال در هر سيستمي است که طبق قانون دوم ترمودیناميک آنتروپي در طي زمان افزایش مي¬یابد. در رفتار انسان نيز ممکن است اختلال¬هایي ایجاد شود که از ثبات خارج شده و به سمت بي¬ثباتي حرکت کند که مي¬تواند تحت عنوان آنتروپي در رفتار مطرح شود. با بروز آنتروپي در رفتار کارکنان، کنترل رفتارهای آنها برای مدیران دشوار شده و امکان بروز هرگونه مشکلات رفتاری وجود خواهد داشت. خروج از حالت تعادل رفتاری را می توان به عنوان آنتروپی رفتاری انسان دانست که دیگر نمی¬توان در مورد رفتارهای وی اظهار نظر کرد. شناخت علل بروز این رفتارها می¬تواند موجب جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات در سازمان شود. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به لحاظ اجرا پژوهشی کیفی می¬باشد .جامعه آماری پژوهش، شامل صاحب¬نظران و خبرگان مرتبط با موضوع دارای زمینه علمی و سابقه مرتبط در دادگستری و نمونه پژوهش به روش نمونه¬گیری نظری(هدفمند) انتخاب شد. به منظور جمع¬آوری داده¬های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده¬های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد، عوامل زمینه¬ای(اقتصادی، قانونی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژی)، عوامل رفتاری(شخصیت، اخلاق حرفه ای، اشتیاق شغلی، مدیریت برداشت، رضایت شغلی) و عوامل ساختاری(ساختاری و فرایندی، رهبری، قوانین و مقررات کاری، فرهنگی و آموزشی) به عنوان مقوله¬های سازمان دهنده و مقوله¬های پایه در طراحی الگوی کاهش آنتروپی رفتاری کارکنان اداری دادگستری با تمرکز بر مدل سه¬شاخگی می¬باشد. پرونده مقاله