• صفحه اصلی
  • طراحی مدل سنجش عملکرد سازمان‌های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری(ISM)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941228229281478 بازدید : 4736 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط