• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی كارآفريني استراتژیک با رویکرد بازارگرایی و نقش آن در مزیت رقابتی پایدار ( در صنایع غدایی استان تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله