مقاله


کد مقاله : 13941204232651186

عنوان مقاله : ظهور ارتباطات مجازی و الزامات نوین در شیوه های مدیریت و برنامه¬ریزی شهر فردا

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1109

فایل های مقاله : 365 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا خیرالدین Reza_kheyroddin@iust.ac.ir استادیار -
2 امید خزائیان Omid_khazaeian@arch.iust.ac.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

گذار به عصر ارتباطات و اطلاعات که بسیاری از اندیشمندان، آن را واقعیت هزاره سوم دانسته¬اند، چیزی بسیار فراتر و بنیادی¬تر از تصورات عامیانه مبنی بر گسترش رایانه¬ها و فضاهای مجازی است. در این عصر، بخش عمده¬ای از ارتباطات درون و بین شهری، بطور روزافزون از طریق فناوریهای ارتباطات مجازی صورت می¬گیرد که عملا از ویژگیهای محیط فیزیکی و مسافت بین مبدا و مقصد کاملا مستقل بوده و به¬علاوه، به شیوه¬ای کاملا نامحسوس و نامرئی عمل می¬نماید. پیشرفتهای چشمگیر در حوزه ارتباطات مجازی و کاهش شدید محدودیتهای مسافتی و زمانی سفر، ضمن آنکه منطق نوینی به نام «فضای جریانها» را بر جغرافیای جهانی مسلط ساخته¬، شهر امروز را با دو ماهیت جدایی¬ناپذیر فیزیکی و مجازی تعریف نموده¬است. حال، پرسش اساسی آن است که در چنین شرایطی، روشهای رایج در مدیریت و برنامه¬ریزی امور شهری که عمدتا به ماهیت فیزیکی شهر توجه دارند، تا چه حد می¬توانند در توجیه و هدایت گرایشهای نوین شهر فیزیکی-مجازی امروز، کارآمد باشند؟ به همین منظور، در این پژوهش، با رویکردی ریشه¬ای و روشی تحلیلی-توصیفی، ابتدا با مطالعه اصول بنیادین جامعه صنعتی (که بسیاری از روشهای کنونی مدیریت و برنامه¬ریزی، برآمده از آن عصر هستند)، تلاش شده¬است تا ویژگیهای اساسی و کلی الگوهای رایج، استخراج شود. سپس، با روشی کیفی و قیاس تطبیقی میان این ویژگیها و تحولات صورت گرفته در عصر ارتباطات مجازی در هرکدام از این اصول (که در واقع، اصول جامعه عصر ارتباطات می¬باشند)، میزان سازگاری آنها با شرایط کلی عصر ارتباطات، مورد ارزیابی قرار گرفته¬است. یافته¬های پژوهش بیانگر آن است که الگوهای رایج، در بیشتر موارد، با اصول جامعه عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات مجازی، همخوانی چندانی نداشته و این امر، می¬تواند از دلایل اساسی عدم کارایی مطلوب این روشها در برخورد با شهر امروز به شمار آید. این موارد در قالب آسیب¬شناسی و در چند محور کلی (مفهوم، روش¬شناسی، شاخص¬شناسی) مطرح شده¬است و در پایان، از جمع¬بندی این بخش، الزاماتی که در بازنگری روشهای رایج، با این رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد، بیان شده¬است