مقاله


کد مقاله : 139412121444281361

عنوان مقاله : تبیین استراتژی های موقعیت‌یابی بنگاه‌های اقتصادی

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 1409

فایل های مقاله : 331 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا حمیدی زاده M-Hamidizadeh@sbu.ac.ir استاد دکترا
2 فرید ترهنده farid_tarhandeh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف این تحقیق شناخت و تبیین استراتژی های موقعیت بنگاه ها و نیز ارایه ی مدل ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است.این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که مدلی دو بعدی را در ابعاد استراتژی عمومی و موقعیت‌یابی طراحی و ارزیابی می کند. نمونه تحقیق 67 نفری از جامعه آماری 130 نفر از کارکنان و فروشندگان شرکت پارت برق ایرانیان انتخاب گردید و در نهایت 56 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. پرسشنامه میان افراد آگاه از مسایل درون و بیرونی سازمان توزیع گردید. در نهایت فرضیه اصلی تحقیق یعنی وجود رابطه ی معنادار میان مدل استراتژی های عمومی پورتر با مدل موقعیت یابی استراتژیک و فرضیات فرعی شامل رابطه ی معنادار میان رهبری هزینه با موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، رابطه ی معنادار میان رهبری تمایز و موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، رابطه ی معنادار میان تمرکز و موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، مورد تایید قرار گرفتند .