مقاله


کد مقاله : 13941212181361376

عنوان مقاله : بررسی تاثیر معنویت بر شاخص های اثر بخشی گروهی بر پایه نظرات شهید مطهری

نشریه شماره : 32 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 1123

فایل های مقاله : 250 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی بنیادی نایینی Bonyadi@iust.ac.ir استادیار دکترا
2 محمد حسن کامفیروزی 48@48.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

پدیده ای که در قرن بیستم و بیست و یکم خود را نمایان کرده است موضوعي است که نام آنرا بحران معنویت گذارده اند. تاثیر این بحران تا اندازه ای است که اغلب متفکرین و نویسندگان در این باره قلم فرسایی کرده اند. امروزه نقش و تاثیر معنویت در سازمان ها و جوامع مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است. در این مقاله این هدف دنبال میشود تا تاثیر معنویت بر شاخص هاي اثر بخشی گروهی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به لزوم استفاده از منابع بومی که از متن فرهنگ اسلامی- ایرانی برخاسته اند تصمیم بر استفاده از کتب متفکر شهید استاد مطهری به عنوان مرجع اصلی در فرایند مدل سازی و نظریه پردازی گرفته شد. در این مطالعه با استفاده از روش های کیفی تحقیق و مطالعات کتابخانه ای،نسبت به استخراج مدل مفهومی اقدام شد و سپس این مدل در فرایند پیمایش و با استفاده از روش های کمی مورد آزمون قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از نمونه آماری از كارشناسان ادارات دولتی(استان مازندران) نسبت به آزمون مدل طراحی شده اقدام گردید. این آزمون با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و محاسبه رگرسیون پیاده سازی شد که در طی آن همبستگی معنویت با چهار شاخص اثر بخشی گروهی مورد تایید قرار گرفت. این شاخصه ها عبارتند از: اهتمام به امور ديگران، درك زيباييهاي معنوي و تلطيف احساسات، اعتماد، قدرت يادگيري و رشد.