مقاله


کد مقاله : 139412282028171459

عنوان مقاله : تحليل و رتبه بندي وضعيت فرهنگ سازماني و بهره وري فردي كاركنان منطبق با شرايط بومي- اسلامي (مطالعه موردي : بانك سپه)

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 1018

فایل های مقاله : 266 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مريم فهيما fahima@vu.iust.ac.ir - -
2 سيد غلامرضا جلالي نائيني sgjalali@iust.ac.ir - -
3 علی بنیادی نایینی Bonyadi@iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

صاحبنظران حوزه منابع انساني معتقدند كه مدل اجرايي شناخت فرهنگ هر سازمان، بايد مبتنی بر رفتار شناسي فردي، ساختار تشكيلاتي، سيستم مديريتي، ارزيابي عملکرد و شرايط محيطي منطبق بر الگوي بومي باشد. بر اين اساس، پژوهش و تحقيقات در زمينه شاخصه هاي فرهنگ سازماني به منظور تدوين برنامه هاي راهبردي، حائز اهميت مي باشد. از سوي ديگر، در برنامه هاي راهبردی سازمانهاي نوين جهت حفظ و ارتقاي مزيت رقابتي، الگوها و راهكارهاي افزايش سطح بهره وري، مد نظر قرار مي گيرد. در اين پژوهش شاخصهاي مهم سنجش فرهنگ سازماني و بهره وري به روش گراندد تئوري استخراج گرديده اند و به منظور پايش سطح وضعيت كنوني فرهنگ سازمانی بانک سپه با پرسشنامه مورد پيمايش قرارگرفته است. براي تحليل داده ها، از نرم افزار اس پي اس اس، ليزرل و آزمون فريدمن نسبت به بررسي معناداري، رتبه بندي عوامل استفاده شده است. مطابق نتايج اين تحقيق، سطح فرهنگ براي سازمان مورد مطالعه در شرايط مناسبی قرار دارد و ارتقاي بهره وری نيازمند برنامه ريزی يکپارچه راهبردی در سطح کلان و همچنين فردی می باشد.