مقاله


کد مقاله : 139412282041151461

عنوان مقاله : بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان (مورد مطالعه: گمرک زاهدان)

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 640

فایل های مقاله : 209 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نورمحمد یعقوبی 6@3.com - -
2 علی رضا پودینه poudinehalireza@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 حمید یزدانیان 6@5.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 مرضیه رخشانی 6@7.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان صورت گرفته است. در همین راستا کلیه کارکنان گمرک در زاهدان به تعداد 106 تن به عنوان جامعه آماری انتخاب و تمامی آنها بر اساس روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق بر اساس اهداف و ماهیت از نوع توصیفی و بر مبنای روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جمع آوری داده های لازم نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه شامل پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس (1997) صورت گرفته است . نتایج حاصل از ادبیات موضوع و یافته های حاصل از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (بجز بعد ساختاری)، و سرمایه فکری در گمرک زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بطوریکه با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری در گمرک زاهدان افزایش می یابد. همچنین سهم سرمایه اجتماعی در پیش بینی تغییرات سرمایه فکری در گمرک زاهدان 6/35 درصد می باشد.