مقاله


کد مقاله : 139412282246501482

عنوان مقاله : ارايه ابزار اندازه گيري دانايي محوري در بخش علم وفناوري در راستاي سند چشم انداز

نشریه شماره : 35 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 650

فایل های مقاله : 409 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد محمودی میمند dmahmoudim@yahoo.com دانشیار -
2 علی ربیعی Alirabiee@pnu.ac.ir دانشیار -
3 محمدمهدی پرهیزگار Parhizgar@pnu.ac.ir دانشیار دکترا
4 سیدجواد میرامینی javad_miramini@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مطابق سند چشم انداز"ایران کشوري است دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم" "برخوردار از دانش پیشرفته،توانا درتولید علم وفناوری”است .روش مورد استفاده درپژوهش حاضر، روش تحليل محتوا ،تحلیل متمرکز بر معنا،گروه کانونی و مصاحبه مي باشد كه در چند مرحله انجام شده است. ابتدا شاخص هاي مختلف فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي ،سياسي ،علمي ،مالي، مجموعا 2100 شاخص شناسايي شد. پس از تجزيه وتحليل آنها ، تعداد 1178 شاخص صرفا علمی ؛ در 20 گروه مختلف استخراج و طبقه بندي گردید . ازبين اين شاخص ها براساس شیوه های تحلیلی متمرکز بر معنا تعداد 313 شاخص مرتبط با موضوع تحقيق مورد توجه قرار گرفت و در نهايت با روش گروه كانوني ازبين شاخص هاي موردنظر40شاخص مربوط به دانايي محوري شناسايي و براساس فراواني هريك اولويت بندي شد.براساس يافته هاي تحقيق شاخص ها در سه سطح انسان دانا ، سازمان دانا وجامعه دانا طبقه بندي گرديدند. به نظر مي رسد نتايج اين پژوهش مي تواند به عنوان ابزاري كه قدرت برازش داشته ،جهت اندازه گيري دانايي محوري در بخش علم وفناوري كشور در راستاي سند چشم انداز استفاده گردد.