مقاله


کد مقاله : 139507112211283511

عنوان مقاله : حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی سازمان

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 1306

فایل های مقاله : 570 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سهیلا داروئیان Darouian82@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

باتوجه به روند سريع تغييرات وتوسعه درعرصه هاي گوناگون صنعتي،اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي سازمانها نیازمند منابعی هستند تا بتواند بگونه ای هوشمند ودانش محور با این تغییرات مواجه شود؛در این میان عنصرکلیدی سازمانها سرمایه انسانی آنها قلمداد می گردند.انسانها به عنوان عناصری هوشمند وارزشمند برای سازمان نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایرمنابع سازمانی هستند زیرا سازمانها ازانسانها شکل می گیرند.مدیریت سرمایه انسانی (جذب،استخدام،حفظ ونگهداری وبهبود کارکنان سازمان)یکی از ارکان اصلی مدیریت درسازمانها است وحسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی نیز یکی از مهم ترین ابزارهای کاربردی جهت سنجش وارزیابی پولی وغیرپولی منابع وسرمایه های انسانی سازمان به شمارمی رود.مدیران با استفاده از گزارشات استخراج شده ازاین طریق، با تحلیل اطلاعات مربوط به شرایط موجود و تعمل در آرمان ها و اهداف سازمان و آن چه که به عنوان منابع در دسترس دارند، می توانند برای رسیدن به شرایط مطلوب برنامه ریزی کنند و گام بردارند. بدیهی است ضعف سیستم حسابداری راهبردی(استراتژیک) سازمان ها بویژه بخش حسابداری مدیریت می تواند لطمه ای جبران نا پذیر به آن ها وارد آورد. برای تقویت بخش حسابداری مدیریت سرمایه انسانی سازمان می توان آن را با مدیریت راهبردی ترکیب نموده وبا یک رویکرد راهبردی ،وبا نگاه به تغییرات محیطی و چشم اندازی بلند مدت، این شاخص هارا با یکدیگر ادغام نماید ،که از این عمل حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی حاصل می شود.در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی تخصصی واژه استراتژی حسابداری وارائه چندین راه حل وترکیب حسابداری مدیریت ومدیریت راهبردی با یکدیگر به تعریفی جدیدتر ازترکیب این اصول پرداخته شود. دراین مقاله حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی به عنوان یکی از ابزارهای مناسب درحوزه حفظ ونگهداری و بهبودکارکنان درنظرگرفته شده است؛به این ترتیب که متغیرعملکرد کارکنان درحوزه مدیریت سرمایه انسانی ومتغیرهای ارزشیابی پولی وغیرپولی درحوزه مدیریت سرمایه انسانی به عنوان متغیرهای تحقیق براساس نظریات بیان شده؛انتخاب گردیده اند تا رابطه آنها با یکدیگر مورد سنجش قرار گیرد.دراین مقاله بحث عملکرد سرمایه انسانی درحوزه مدیریت سرمایه انسانی وارزشهای پولی وغیرپولی درحوزه حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی مورد نظرقرار دارد.تا سازمانها بتوانند ازاین طریق به برنامه ریزی استراتژیک سازمان رویکرد ونتایج،حسابداری سرمایه انسانی را نیز اضافه نمایند؛بدین تربیت سازمانها می توانند در تنظیم اهداف راهبردی سازمان،از حسابداری سرمایه انسانی استفاده نمایند.