مقاله


کد مقاله : 13950823235973934

عنوان مقاله : نقش فرهنگ سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز در صنعت ریخته‌گری

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 652

فایل های مقاله : 1.19 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا هاشم زاده gh_hashemzadeh@azad.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ فرهنگ سازمانی بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و اجرایی در رده‌های کارشناسان، رؤسا و مدیران صنعت ریخته‌گری کشور ایران در ﺳﺎل 1394 به ﺗﻌﺪاد 115 ﻧﻔﺮ انتخاب گردید. ﺑﺮ اﺳﺎس فرمول کوکران حجم نمونه لازم جهت بررسی این پژوهش، 88 نمونه بوده که تعداد90 نمونه مطابق با جدول کرجسی و مورگان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق معادلات ساختاری انجام که با توجه به غیر نرمال بودن داده‌ها در آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از آزمون‌های ناپارامتریک در تحلیل روابط استفاده گردید. در بررسی داده‌ها پایایی مرکب، سازگاری درونی و اعتبار درونی مدل، همچنین روایی تشخیصی در سطح سازه مورد تأیید قرار گرفت که مثبت بودن مقادیر در شاخص CV Com نشان‌دهنده کیفیت مناسب مدل بوده و درنهایت شاخص GOF در این مدل عدد 0.723 به دست آمد. با توجه به سه مقدار 0.1 ، 0.25 و 0.36 که به‌عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شاخص GOF معرفی‌شده است مقدار 0.723 نشان‌دهنده مطلوبیت کلی و برازش خوب مدل می¬باشد و در یک پیوستار ضعیف تا قوی، در سمت قوی قرارگرفته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش مؤلفه فرهنگ سازمانی بر پذیرش فناوری تولید سبز تأثیر مستقیم دارد.