مقاله


کد مقاله : 139511131148404837

عنوان مقاله : طراحي مدل مديريتي براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها )

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 879

فایل های مقاله : 552 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بابك راهنورد brahnavard@gmail.com - دانشجوی دکترا
2 كامران محمد خاني k.kamran@srbiau.ac.ir دانشیار دکترا
3 علي اكبر فرهنگي dr-aafarhanghi@yahoo.com استاد دکترا
4 اميرحسين محمد داودي adavoudi838@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

اين پژوهش با هدف طراحي مدل پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها) تدوين گرديد كه روش اجراي پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي، شيوه اجراء توصيفي و نحوه گردآوري داده ها به صورت تركيبي(كيفي و كمي) است، بطوريكه در ابتدا با مطالعه ادبيات و پيشنيه پژوهش هاي در حوزه پذيرش و انتقال فناوري رسانه مولفه ها و شاخص هاي موثر با استفاده از روش تحليل محتوا شناسايي و تعيين شدند، سپس مدل مفهومي پژوهش استخراج گرديد، همچنين در بخش كيفي پژوهش براي نهايي نمودن شاخص هاي شناسايي شده با ده نفر از خبرگان صنعت رسانه كه بصورت هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه و تغييراتي نيز در مولفه ها ايجاد شد. در بخش كمي پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 42 گويه، پس از تاييد روايي آن توسط خبرگان، در بين نمونه آماري300 نفر كه بصورت هدفمند از بين جامعه آماري پژوهش انتخاب شده بودند، توزيع و پاسخگويان 285پرسشنامه را عودت نمودند. پس از تحليل پاسخ هاي پرسشنامه با نرم افزار SPSSضريب آلفاي كرونباخ (پايايي)0.881 شد و در نهايت با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري، مدل طراحي و معرفي گرديد.