مقاله


کد مقاله : 13960418123616831

عنوان مقاله : ارائه یک روش نوین برای تجزیه و تحلیل داده‌های رضایت مشتری (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان)

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 1589

فایل های مقاله : 673 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهناز ابراهیمی صدرآبادی mahes@aut.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 علی محمد کیمیاگری kimiagar@aut.ac.ir دانشیار دکترا
3 سیدمهدی سیداصفهانی msesfahini@aut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف ارائه یک مدل ترکیبی مبتی بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی برای تحلیل داده‌های رضایت مشتری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مالکان خودروی سواری لوگان و نمونه آماری شامل177 نفر از مشتریان نمایندگی‌های پارس‌خودرو می‌باشد. محقق به همراه تیم تحقیقاتی شرکت ISQI ، نیازهای کنونی مشتریان کلیه خودروها از خدمات پس‌از فروش را شناسایی کرده و با طراحی پرسشنامه سنجش رضایت مشتری، میزان تأثیر هریک از متغیرها را بر روی رضایت کلی مشتریان با توجه به گروه پردرآمد ، درآمد متوسط و کم درآمد سنجیده است. عوامل تأثیرگذار بر رضایت کلی مشتریان مبتنی بر تمام گروه‌های درآمدی شامل شش متغیر به شرح: تأمین به‌موقع قطعات؛ توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو؛ سهولت دسترسی به نمایندگی؛ کیفیت سرویس‌های ادواری؛ کیفیت تعمیرات؛ هزینه پرداختی و در گروه پردرآمد شامل سه متغیر به شرح: هزینه پرداختی؛ ثبت موارد مطرح شده توسط مسئول پذیرش در زمان پذیرش؛ توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو و در گروه درآمد متوسط شامل چهار متغیر به شرح: به موقع تامین شدن قطعات در مراجعه؛ کیفیت تعمیرات؛ توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو؛ هزینه پرداختی و در گروه کم درآمد شامل چهار متغیر به شرح: توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو؛ به موقع تأمین شدن قطعات در مراجعه؛ کیفیت تعمیرات؛ سهولت دسترسی به نمایندگی‌های شرکت می‌باشد. ضمنأ در اجرای این پژوهش از نرم‌فزارهای EViews و Spss استفاده شده است.