مقاله


کد مقاله : 139609199495119545

عنوان مقاله : توسعه الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای صنعتی برگرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی پابرجا برپایه کارت امتیازی متوازن

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 1130

فایل های مقاله : 1/1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا مسعودی jafari@bmn.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 میثم جعفری اسکندری meisam_jafari@pnu.ac.ir استاد دکترا
3 علیرضا علی احمدی jafari@kharazmi.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

هر سازمان و بطور عام هر دولتی صرف نظر از نحوه فعالیت، اندازه و ساختار خود در تلاش است تا عملکرد خود را در حد مطلوبی بهبود دهد، تا بتواند موجودیت خود را حفظ نماید. بسیاری از انتقادات مربوط به سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد ناشی از ناکامی آنها در سنجش و نظارت بر ابعاد چند گانه عملکرد به واسطه تمرکز بیش از حد از شاخص‌های است که فاقد کارایی لازم می‌باشند. در این مقاله، توجه به مولفه های موثر در ترسیم نقشه راه بهبود عملکرد سازمانی با نگاه ویژه به رویکرد کارت امتیازی متوازن بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گرفته است. بر این اساس یک مطالعه برای شناسایی شاخص های که بر عملکرد سازمانها تاثیر گذار می باشند انجام گرفت و یکصد وسیزده شاخص شناسایی و در ساختار کارت امتیازی متوازن توسعه یافته در ابعاد : 1- مشتری گرایی و توجه به نیاز مشتریان 2- توانمندی مالی و کسب درآمد 3- فرآیندهای اصلی و پشتیبانی 4- رشد و یادگیری 5- اثربخشی و اثرگذاری بر جامعه 6- رهبری و تعامل با کسب و کار جایگذاری گردید. سپس با استفاده از روش فاکتور آنالیز به کاهش شاخصها پرداختیم که خروجی شاخصها با اعتبار 91% به 43 شاخص کاهش یافت. در گام بعدی بعد از شناسایی عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر شرایط آتی سازمانهای صنعتی به تدوین سناریو های پیش رو با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد پرداختیم. در مرحله آخر با استفاده از روش های تصمیم گیری به بررسی میزان تاثیر شاخصها در سناریوهای مختلف خواهیم پرداخت.